Odbiór robót częściowych

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu nr 135/2012 z dnia 04.07.2012 przeprowadzono odbiór częściowy inwestycji pn,:„Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce – Humenne – Snina –Sanok” w ramach zadania: „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2229R Prusiek-Wysoczany w km od 0+000 do 8+150”

Powołano komisję odbierającą w następującym składzie:

1) Michał Cyran – Przewodniczący komisji

2) Marian Czubek – Członek komisji

3) Kazimierz Dwornik– Członek komisji

4) Mariusz Szaran– Członek komisji Inspektor Nadzoru

5) Sebastian Koń- Koordynator

6) Monika Starejki- Asystent

Komisja rozpoczęła prace o godz. 14.00 w miejscu wykonania robót na drodze powiatowej nr 2229R Prusiek-Wysoczany.

Obecni przy odbiorze były również następujące osoby:

Henryk Śliwa – Kierownik Budowy

Rafał Miciak –Kierownik robót

Przedmiotem odbioru częściowego był następujący zakres robót:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- część podbudowy

Roboty wykonane zostały w czasie 15.05.2012-27.06.2012 roku zgodnie z zapisami w dzienniku budowy, z umową, projektem, specyfikacją techniczną i kosztorysem.