Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013

1.Informacje ogólne o projekcie.

3 lutego 2011 r. w Medzilaborcach doszło do podpisania umowy partnerskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007 – 2013 na realizację projektu pn. „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatmi Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”.

Umowa określa zasady współpracy oraz ustala zobowiązania pomiędzy liderem projektu/Partnerem Wiodącym, którym jest strona słowacka – Zarząd Dróg Preszowskiego Województwa Samorządowego (Sprava a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja) oraz Partnerem Projektu – Powiatem Sanockim.

Przygotowania do złożenia wniosku na realizację wspólnego projektu rozpoczęły się w grudniu 2008 roku, kiedy to doszło do spotkania Przewodniczącego Województwa Preszowskiego (Prešovskiego samosprávnego kraja) oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego w Medzilaborcach. W trakcie oficjalnych rozmów ustalono działania w zakresie rozwoju infrastruktury drogowej na obszarze przygranicznym wskazując, jako możliwy do zrealizowania, wspólny projekt Powiatu Sanockiego oraz Województwa Preszowskiego. Następnie w 2009 roku odbyły się rozmowy przedstawicieli Powiatu Sanockiego oraz Województwa Preszowskiego, w celu ustalenia wspólnego zespołu projektowego oraz w celu przygotowania i opracowania projektu transgranicznego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013.

Partnerzy przedsięwzięcia postanowili opracować projekt, którego realizacja przyczyni się do polepszenia dostępności komunikacyjnej regionu poprzez przebudowę oraz modernizację dróg po obu stronach granicy, które prowadzą do przejścia granicznego Palota – Radoszyce.

Po stronie słowackiej zaplanowano modernizację 4 odcinków dróg o łącznej długości 13,6 km. Są to: droga II. klasy nr 567 (11,7km), III. klasy 559 009 (1,8km) oraz III. klasy 559 019 (0,1 km) w nas6tępujących kierunkach:

1. odcinek drogi II.klasy/567 Zbojské - skrzyżowanie Svetlice

2. Výrava - skrzyżowanie Svetlice

3. Svetlice - Nižná Jablonka

4. Hostovice – przez wieś

W ramach przebudowy oraz modernizacji na odcinku 1. zostanie wyremontowana nawierzchnia jezdni oraz podbudowa. Na odcinku 2. zostanie wykonany wgłębny, wzdłużny drenaż, poprawione rowy oraz uzupełnione czoła w istniejącym przepuście, skorygowany bieg rzeki pod drogą. Na tym odcinku zaplanowano przebudowę 4 przepustów oraz mostu nr 567-004 i chodników na moście. Następnie zostanie wyremontowana nawierzchnia jezdni oraz uzupełnienia podbudowy. We wsi Vyrava zostaną zainstalowane światła na przejściach dla pieszych. Na 3. oraz 4. odcinku poprawiona zostanie nawierzchnia jezdni oraz uzupełnienia poboczy na całej długości.

Z kolei po stronie polskiej projekt zakłada przebudowę drogi powiatowej nr 2229R Prusiek – Wysoczany, na odcinku przebiegającym przez teren gminy Sanok, leżącym w granicach powiatu sanockiego, województwo podkarpackie. Zakres projektu obejmuje przebudowę drogi na odcinku o łącznej długości 8,150 km. W ramach projektu wykonana zostanie: korekta parametrów geometrycznych trasy i niwelety drogi, poprawa drożności istniejącego odwodnienia drogi oraz uzupełnienie go o nowe elementy w celu zapewnienia jego ciągłości i skuteczności, przebudowa/remont 15 przepustów pod koroną drogi, wykonanie zabezpieczeń ekologicznych przed negatywnym oddziaływaniem drogi na pobliskie otoczenie.

Zgodnie z Zarządzeniem Starosty nr 80/2011 z dnia 21.11.2011 został powołany „ Zespół” do realizacji projektu w składzie:

· Koordynator Projektu: Sebastian Koń – Kierownik Biura Pozyskiwania Środków Pomocowych

· Asystent Koordynatora Projektu: Monika Starejki – pracownik Biura Pozyskiwania Środków Pomocowych

· Specjalista ds. Zamówień Publicznych: Michał Cyran – Naczelnik Wydziału Inwestycji

· Przedstawiciel Wydziału Inwestycji: Marzena Jachińska – pracownik w Wydziale Inwestycji

· Przedstawiciel Wydziału Finansów: Renata Ryniak – Główny Księgowy

· Przedstawiciel zarządcy drogi: Wojciech Naparła – pracownik w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sanoku

· Specjalista ds. informacji i promocji: Ewelina Rajchel –pracownik w Wydziale Promocji, Kultury i Rozwoju


Opracowano wspólny wniosek, który został pozytywnie zaopiniowany przez Komitet Monitorujący Programu Współpracy Transgranicznej i zakwalifikowany do dofinansowania. Obecnie trwa procedura podpisania umowy o dofinansowanie, którą jako Partner Wiodący podpisze strona słowacka. Określa ona prawa i obowiązki w ramach współpracy pomiędzy Zarządem Dróg Preszowskiego Województwa Samorządowego, a Instytucją Zarządzającą (Ministerstwem Rozwoju Regionalnego.

Prace po stronie słowackiej rozpoczną się na wiosnę. W powiecie sanockim planowane jest uruchomienie procedury przetargowej na przełomie luty/marzec 2012. Realizacja projektu potrwa do grudnia 2012 roku.

Koszt całego projektu zamknie się kwotą 3 860 527,36 Euro, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 3 281 448,24 Euro – co stanowi 85% wartości budżetu. Strona polska zapewnia wkład własny w wysokości 15%, natomiast partner słowacki w wysokości 5%, a 10% stanowi dotacja z budżetu państwa.

Wartość zadania realizowanego przez Powiat Sanocki wynosi 1 928 828,24 Euro, w tym dofinansowanie stanowi 1 639 504,50 Euro.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988