Zasady rekrutacji

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie nauczyciele szkół/placówek i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:

Uczestnicy muszą pracować / uczyć się w szkołach powiatu sanockiego objętych wsparciem w projekcie.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne dla wszystkich uczestników.

W odniesieniu do uczniów: Do udziału w projekcie przyjmowani są uczniowie, którzy zgłoszą się samodzielnie i wyrażą chęć uczestnictwa w projekcie. W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych niż zaplanowana w projekcie liczba miejsc, projektodawca kwalifikować będzie uczniów stosując kryteria dodatkowe (m.in. średnia ocen, specjalne potrzeby edukacyjne, niepełnosprawność, przynależność do grupy niedoreprezentowanej czy też weryfikując aktywność ucznia/ udział w konkursach).

W odniesieniu do nauczycieli: Do udziału w projekcie przyjmowani są nauczyciele, którzy zgłoszą się samodzielnie i wyrażą chęć uczestnictwa w projekcie. W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych niż zaplanowana w projekcie liczba miejsc, projektodawca kwalifikować będzie nauczycieli według kolejności zgłoszeń.

Zasady rekrutacji zostaną umieszczone na stronie internetowej projektu (dokumenty do pobrania), stronach szkół/placówek uczestniczących w projekcie oraz dostępne będą w szkolnych biurach projektu.

W momencie rekrutacji należy dostarczyć wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia udziału w projekcie

Do projektu zostaną zapisani wszyscy chętni spełniający warunki formalne, którzy złożą w swojej szkole kompletną dokumentację rekrutacyjną.

Informacja o terminie i miejscu rekrutacji wywieszana jest na tablicy ogłoszeń w szkołach uczestniczących w projekcie i na stronie internetowej projektu. Szczegółowych informacji o projekcie udzielają Koordynatorzy w poszczególnych szkołach.

Dokumenty do pobrania: