Informacje ogólne o projekcie

Powiat Sanocki w partnerstwie z Państwową Wyższą Szkoła Zawodową im. Jana Grodka w Sanoku realizuje projekt „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Sanockim”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX, działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Cel projektu: Zwiększenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Sanockim na potrzeby rynku pracy.

Projekt powstał na podstawie Indywidualnych Diagnoz Szkolnych zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Powiatu Sanockiego nr 14/2016 z 18 stycznia 2016r.

Wartość projektu wynosi 1 939 329,07 zł z czego 89,49 % pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, natomiast 10,51% (203 920,00 zł) stanowi wkład własny niepieniężny.

Projekt jest realizowany od października 2016 r. do 30 września 2019 r. (łącznie okres realizacji 36 m-cy)

Placówki objęte wsparciem:

1. Zespół Szkół nr 1 w Sanoku - Technikum nr 1

2. Zespół Szkół Nr 2 w Sanoku - Technikum nr 2 oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2

3. Zespół Szkół Nr 3 w Sanoku - Technikum nr 3

4. Zespół Szkół nr 5 w Sanoku - Technikum nr 5 oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5

5. Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku

Grupa docelowa:

- uczniowie/uczennice szkół uczestniczących w projekcie

- nauczyciele/nauczycielki/instruktorzy zawodu szkół /placówek uczestniczących w projekcie

Zadania przewidziane do realizacji:

1. Kursy kwalifikacyjne/studia podyplomowe/szkolenia doskonalące dla nauczycieli/ek i instruktorów zawodu

2. Staże i praktyki zawodowe dla uczniów/uczennic szkół objętych wsparciem

3. Zajęcia specjalistyczne/kursy/szkolenia dla uczniów/uczennic szkół objętych wsparciem

4. Wyposażenie/doposażenie technicznego zaplecza dla zawodów szkolnictwa zawodowego

5. Współpraca Szkół Zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym (szkolenia dla uczniów ZS3 na potrzeby lokalnego rynku pracy)

6. Współpraca Szkół Zawodowych ze szkołami wyższymi (kursy dla uczniów organizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Jana Grodka w Sanoku)

W ramach projektu doposażone mają zostać pracownie kształcenia zawodowego, w których będą prowadzone kursy zawodowe i zajęcia pozalekcyjne wybiegające poza programy nauczania zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy. Wartość doposażenia zgodnie z zatwierdzonym budżetem projektu wynosi ponad 460 000 zł, w tym w podziale na szkoły:

ZS nr 1 w Sanoku

86 836,56 zł

ZS nr 2 w Sanoku

64 000,00 zł

ZS nr 3 w Sanoku

227 470,00 zł

ZS nr 5 w Sanoku

81 957,00 zł

Projekt zakłada również organizację miesięcznych staży/praktyk w zakładach pracy dla 300 uczniów zasadniczych i średnich szkół zawodowych w okresie wakacji w latach 2017 – 2019.

Działaniami zostanie objętych w trzech etapach w sumie co najmniej 586 uczniów ze szkół z obszaru powiatu sanockiego oraz co najmniej 41 nauczycieli/instruktorów praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w szkołach objętych projektem.
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988