Informacje ogólne o projekcie

Powiat Sanocki w partnerstwie z pracodawcami realizuje projekt „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Sanoku”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX, działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia, umowa o dofinansowanie nr: RPPK.09.04.00-18-0003/19-00 z dnia 10.07.2019 roku.

Cele projektu:

1. Dostosowanie do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły w okresie od 1.08.2019 do 30.09.2022 o nowy/modyfikowany kierunek: technik automatyk i technik elektronik;

2. Umożliwienie uczniom odbywania staży w lokalnych firmach;

3. Zwiększenie kwalifikacji nauczycieli przez szkolenia/kursy specjalistyczne oraz staże u lokalnych pracodawców,

4. Doposażenie szkoły - tworzenie w ZS2 warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów,

5. Włączenie pracodawców do procesu kształcenia zawodowego, utworzenie dwóch klas patronackich.

Zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie:

  • okres realizacji projektu: 01.08.2019 do: 30.09.2022 r. (łącznie okres realizacji 38 m-cy)
  • objęcie wsparciem 60 uczniów i 6 nauczycieli Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku – dwóch kierunków: technik automatyk i technik elektronik
  • łączna wartość projektu 1 037 487,50 zł, dofinansowanie 914 607,50 zł, wkład własny w formie niepieniężnej w wysokości 122 880,00 zł

· wśród planowanych form wsparcia dla uczniów i nauczycieli są: staże u Partnerów projektu oraz specjalistyczne kursy z zakresu: wykonywania układów drukowych w programie typu Eagle, programowania systemów mikroprocesorowych w języku C, programowania układów cyfrowych z wykorzystaniem języka VHDL lub Veriloga, programowania sterowników PLC.

Projekt realizowany jest w Partnerstwie z dwoma firmami:

Partner 1 – SANOK RUBBER COMPANY – odpowiedzialny za organizację staży dla nauczycieli oraz uczniów w ramach nowego kierunku technik automatyk oraz uczestniczy w przygotowaniu programów nauczania na wskazanym kierunku.

Partner 2 – EAE ELEKTRONIK – odpowiedzialny za organizację staży dla nauczycieli oraz uczniów w ramach modyfikowanego kierunku technik elektronik oraz uczestniczy w przygotowaniu programów nauczania na wskazanym kierunku.

W ramach projektu mają zostać doposażone pracownie kształcenia zawodowego: pracownia elektrotechniki i elektroniki, pracownia instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych, pracownia automatyki. Wartość doposażenia zgodnie z zatwierdzonym budżetem projektu wynosi 402 690,00 zł.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988