Zadania

POWIATOWE CENTRUM

ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

W SANOKU, ul. Kościuszki 36

Zadania

1. Do zadań Centrum należy w szczególności:

a) pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;

b) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;

c) nadzór oraz realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania /SWA/ oraz systemu wczesnego ostrzegania /SWO/ ludności;

d) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;

e) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;

f) dokumentowanie działań podejmowanych przez Centrum;

g) realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

2. Na Centrum spoczywa obowiązek podjęcia działań w zakresie zarządzania kryzysowego od chwili otrzymania informacji o wystąpieniu zagrożenia do czasu ustania przesłanek kwalifikujących dane zdarzenie jako sytuację kryzysową. Centrum niezwłocznie informuje o zaistniałym zdarzeniu organy odpowiednio wyższego i niższego szczebla, przedstawiając jednocześnie swoją ocenę sytuacji oraz informacje o zamierzonych działaniach.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988