Kryteria uczestnictwa w projekcie

KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Uprzejmie informujemy, iż rekrutacja do projektu „Nowe perspektywy dla osób bezrobotnych” realizowanym przez Sądecką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z Powiatem Sanockim została przedłużona do dnia 30.06.2013r. Zmienione zostały kryteria uczestnictwa w projekcie. Do udziału zapraszamy także osoby, które posiadają wykształcenie wyższe a także dowolny staż pracy.


Działania w projekcie skierowane są do 30 osób, mieszkańców powiatu sanockiego spełniających poniższe kryteria:

- osoby zamieszkujące na terenie powiatu sanockiego w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego,

- osoby posiadają staż pracy 10 lat i więcej,

- osoby posiadające najwyżej wykształcenie średnie,

- osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy (np. likwidacja zakładu pracy, upadłość, likwidacja stanowiska pracy) w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu.

Projekt wyklucza udział osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu.