Formy wsparcia

FORMY WSPARCIA

PORADNICTWO ZAWODOWE I PSYCHOLOGICZNE

Wszyscy uczestnicy projektu (30 osób) zostaną objęci bezpłatnym poradnictwem zawodowym i psychologicznym w miesiącu czerwiec.

SKOLENIA Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I DORADZTWO Z ZAKRESU BIZNES PLANÓW

Uczestnicy projektu (20 osób), którzy na etapie rekrutacji zdeklarowali chęć otworzenia własnej działalności gospodarczej objęci zostaną w okresie lipiec – sierpień 2013 roku szkoleniem, umożliwiającym uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebne do założenia
i prowadzenia działalności gospodarczej z następujących obszarów:

I. Zasady rozpoczynania działalności gospodarczej, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Kodeks spółek handlowych, formy prowadzenia działalności,

II. Przygotowanie dokumentów rejestrowych, wpis do EDG/KRS, NIP, REGON, konto bankowe, zgłoszenia do ZUS i US,

III. Finanse, kontrola finansowa, marketing, sprzedaż, reklama

IV. Zatrudnianie pracownika, kodeks pracy,

V. Zarządzanie firmą, księgowość, VAT ,

VI. Biznesplan,

W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia dla dwóch grup szkoleniowych po 10 osób w wymiarze 45 godzin dla każdej z grup.

WYPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WYSOKOŚCI DO 40.000 PLN

Po zakończeniu szkolenia z przedsiębiorczości uczestnicy projektu, którzy wzięli udział w szkoleniu będą mogli ubiegać się o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. W tym celu ogłoszony zostanie nabór wniosków o przyznanie środków finansowych. Planowany termin naboru to wrzesień 2013 roku. W wyniku oceny złożonych biznes planów 16 osobom wypłacone zostaną środki finansowe.

DORADZTWO INDYWIDUALNE Z ZAKRESU EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA DOTACJI I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

Od momentu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestników projektu (16 osób), których biznes plany zostały zarekomendowane do przyznania dotacji na rozwój przedsiębiorstw objęci zostaną wsparciem w formie doradztwa w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji i prowadzenia działalności gospodarczej.

PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE

Podstawowe wsparcie pomostowe polega na udzieleniu bezzwrotnej comiesięcznej pomocy finansowej uczestnikom projektu, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w ramach projektu (16 osób). Wsparcie wypłacane będzie przez okres 6 miesięcy w wysokości do 800 PLN na osobę od momentu zawarcia umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego z Sądecką Agencją Rozwoju Regionalnego. O przyznanie wsparcia pomostowego będą mogli starać się wszyscy uczestnicy projektu, którzy otrzymali dotacje na rozwój działalności gospodarczej.

PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

Przedłużone wsparcie pomostowe udzielane będzie po zakończeniu podstawowego wsparcia pomostowego nie dłużej jednak niż do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego. Środki przyznawane będą w sytuacji, gdy mimo utrzymującej się słabej kondycji finansowej działalności gospodarczej, zaistnieje uzasadnione potrzeba kontynuowania udzielania pomocy uczestnikowi projektu. W tej sytuacji zaistnieje możliwość przedłużenia udzielonego wsparcia pomostowego o kolejne 6 m-cy dla uczestników projektu (maksymalnie 10 osób).

SZKOLENIA ZWODOWE

W okresie od lipiec do sierpień 2013 roku osoby, które nie deklarowały udziału w szkoleniach z zakresu przedsiębiorczości (10 osób) wezmą udział w szkoleniu zawodowym. Tematyka szkoleń zostanie wybrana w zależności od zainteresowań uczestników projektu oraz zapotrzebowania rynku pracy na dany zawód oraz ewentualnie przyszłego pracodawcę. Szkolenia przeprowadzone zostaną w wymiarze 150 godzin na uczestnika.

ZATRUDNIENIE SUBSYDIOWANE

Uczestnicy, którzy zakończyli udział w szkoleniach zawodowych odbędą 12 miesięczne zatrudnienie subsydiowane w przedsiębiorstwach na stanowiskach związanych z ukończonym szkolenie z comiesięcznym wynagrodzeniem wynikającym z podjęcia i podpisania umowy o pracę.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988