Modernizacja infrastruktury szkolnictwa zawodowego Powiatu Sanockiego

Informacje ogólne o projekcie

Tytuł projektu:

Modernizacja infrastruktury szkolnictwa zawodowego Powiatu Sanockiego nr RPPK.06.04.02-18-0005/16


Cele projektu

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa jakości i efektywności oferty szkolnictwa zawodowego w Powiecie Sanockim.

Cele ogólne projektu to wzrost konkurencyjności szkół zawodowych Powiatu Sanockiego i wysoka konkurencyjność absolwentów szkół Powiatu Sanockiego na rynku pracy.

Przedmiotem projektu jest poprawa stanu dydaktycznej infrastruktury szkół zawodowych w Zespole Szkół nr 2 i 5 w części dotyczącej pomieszczeń internatu, na potrzeby realizacji kształcenia zawodowego wynikające z podstawy programowej dla szkół zawodowych oraz doposażenie 5 jednostek oświatowych (4 szkół zawodowych oraz Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku) prowadzących kształcenie zawodowe.

W ramach projektu planuje się doposażyć wyposażenie pracowni obsługi konsumenta, pracowni ochrony środowiska, pracowni komunikacji w języku obcym, pracowni kamieniarskiej, pracowni do nauki języka obcego zawodowego oraz multimedialnej do nauki przedmiotów zawodowych.

Ponadto planuje się wykonanie profesjonalnej sieci internetowej w ZS nr 1, utworzenie laboratorium logistyczno-spedycyjnego oraz wyposażenie pracowni w celu przeprowadzania egzaminów na kwalifikację: diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych, użytkowanie obrabiarek skrawających.

Głównymi produktami projektu będą:

- 5 placówek kształcenia zawodowego Powiatu Sanockiego objęte zostanie wsparciem,

- obiekt Zespołu Szkół nr 2 dostosowany zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie przebudowy podjazdu,

- z objętych wsparciem obiektów w 2018 roku korzystać będzie mogło 2609 osób,

- w 2 obiektach nastąpi poprawa wydajności energetycznej tj. w internacie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 i nr 5,

- w 5 obiektach zostaną doposażone pracownie,

- zostanie zakupione 2357 szt. sprzętu.


Całkowita wartość projektu – 2 261 488,06 zł.
Wkład funduszy europejskich – 1 922 264,82 zł.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna

Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ

Umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 14 września 2016 r.

Planowana data rozpoczęcia realizacji projektu 2017-03-31

Planowana data zakończenia realizacji projektu 2018-02-28

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988