Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Sanoku przy ul. Sadowej 21

Promocja projektu

W dniu 10.04.2017 roku została podpisana umowa nr 51/2017 na przygotowanie projektu graficznego oraz wykonanie i montaż tablicy informacyjnej/pamiątkowej dla projektu pn. „Modernizacja energetyczna

budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Sanoku przy ul. Sadowej 21” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa III Czysta energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków.

Wykonawcą została firma: „POLIGRAFIA” Zofia Nicko, 38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 8/2

Wyboru wykonawcy/dostawcy tablicy informacyjnej/pamiątkowej dokonano w oparciu Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. Powiat Sanocki po przeprowadzeniu szacowania cenowego wybrał wykonawcę na podstawie rozeznania rynku (postępowanie znak IN.272.1.13.2017).

Tablica została zamontowana w dniu 21.04.2017 roku w miejscu realizacji prac tj. ul. Sadowa 21 w Sanoku - w sąsiedztwie budynku szkoły, poprzez posadowienie tablicy do gruntu na konstrukcji/stelażach trwale związanych z podłożem.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988