Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Sanoku przy ul. Sadowej 21

Podpisanie umowy na roboty budowlane i wybór inspektora nadzoru

W dniu 29.05.2017 roku została podpisana umowa nr 106/2017 na roboty budowlane pomiędzy Powiatem Sanockim, a firmą: Usługi Ogólnobudowlane „BUDMAL” Jan Kocan, Nadolany 144, 38-505 Bukowsko

Wyboru oferty Wykonawcy dokonano w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (postępowanie znak IN.272.5.2017)

Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn: „Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Sanoku przy ul. Sadowej 21” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta energia, Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności docieplenie budynku, wymianę stolarki drzwiowej, modernizację instalacji elektrycznej wraz z wymianą opraw oświetleniowych, wymianę instalacji grzewczej, instalacji ciepłej wody użytkowej oraz wykonanie wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej w zakresie wynikającym z przeprowadzanych audytów energetycznych.

Zasadniczy zakres robót obejmuje wykonanie:

a) docieplenia ścian budynku metodą lekką mokrą wraz z robotami towarzyszącymi,

b) izolacji ścian fundamentowych i ocieplenie cokołu,

c) demontaż i odtworzenie opaski z kostki betonowej,

d) docieplenia stropodachów budynku,

e) wymiana stolarki drzwiowej,

f) wymiany instalacji elektrycznej i opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne,

g) modernizacji instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,

h) wymiany obróbek blacharskich dachu, wymiana uszkodzonych rynien i rur spustowych,

i) wykonanie instalacji wentylacji sali gimnastycznej.

Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do dnia 6 października 2017 r.

W dniu 30.05.2017 roku została podpisana umowa nr 114/2017 na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej i instalacyjnej przy realizacji zadania pn.: „Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Sanoku przy ul. Sadowej 21” pomiędzy Powiatem Sanockim, a firmą: BUD-EXPERT, Wojciech Pacławski, Czerteż 182, 38-500 Sanok.

Wyboru Inspektora dokonano w oparciu o Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. Powiat Sanocki po przeprowadzeniu szacowania cenowego wybrał wykonawcę zgodnie z zasadą rozeznania rynku po wysłaniu zapytania ofertowego do trzech potencjalnych wykonawców (postępowanie znak: IN.272.1.26.2017)

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988