Informacje ogólne

Klaster Przemysłowo-Naukowy "Ziemia Sanocka" stanowi platformę współpracy poniżej wymienionych partnerów:

Członkowie Klastra

Lp.

Nazwa partnera

Status

Automet Group

CZŁONKOWIE

ZAŁOŻYCIELE

BARR

Centrum Handlowe RYŚ

Herb

Domet

Drummonds Sp. z o.o.

GEO-EKO

Przetwórstwo Drewna. Janusz Nitka

Pass-Pol

PSP

PWSZ w Sanoku

RCRE w Sanoku

RIG

San-Glass

SAN-TECH

SPGM

Starostwo Powiatowe w Sanoku

TECHSAN

TEI Wojciech Kasprzyk

Urząd Gminy Zarszyn

Urząd Gminy i Miasta Zagórz

Urząd Miasta Sanok

WSTECH s.c.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach

ZS nr 3 w Sanoku

ZS nr2 w Sanoku

ZS nr5 w Sanoku

Sanok Rubber Company S. A.

Alicja Dryja Prywatna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

NOWI CZŁONKOWIE

Centrum Integracji Społecznej

Izabela Błażowska PINKIVI

Krzysztof Błażowski

LUMIRO Barbara Kruczek

Mariusz Szpojnarowicz Wynajem Budynków Rekreacja

POPIELSAN Michał Popiel

PW Tech Paweł Wojtuszewski

SOLAR PROFIL

SWRE Sanok

PMC Project Marcin Mołczan

Gmina Besko

Gmina Bukowsko

Gmina Tyrawa Wołoska

Podkarpacka Szkoła Wyższa im. Ks. Władysława Findysza

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

TESTMER S.A. odział Sanok

Urząd Gminy
w Komańczy

MULTI Zygmunt Kaczmarek i wspólnicy sp. j.

ATW ul. Bieszczadzka 5,

BRS Jan Adamiak

Novak Innowations Sp. z o.o.

"WOJTECH" Wojciech Paradiuk,

Inicjatorem powstania Klastra jest Starostwo Powiatowe w Sanoku.

Klaster Przemysłowo-Naukowy "Ziemia Sanocka" jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, a uczestnictwo w nim jest oparte na zasadach dobrowolności i woli współpracy. Jednostką Koordynującą działanie Klastra jest Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. Stróżowska 16, który użycza swojego adresu jako siedziby Klastra.

Uczestnikami Klastra mogą być podmioty prowadzące działalność gospodarczą, instytucje naukowe, instytuty badawcze, instytucje otoczenia biznesu, urzędy pracy, fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie, organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego współdziałające na rzecz wielopłaszczyznowej integracji edukacji i gospodarki, szkoły i uczelnie.
Misją Klastra Przemysłowo-Naukowego "Ziemia Sanocka" jest rozwój przemysłu i rynku pracy poprzez podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki oraz kształcenie kadr. Misja realizowana będzie poprzez wspieranie rozwoju innowacyjnych firm wykorzystujących zaawansowane technologie, działających w branżach wiodących zgodnie z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji RIS 3.

Zakłada się, że efektem działalności Klastra będzie stworzenie sieci współpracy pozwalającej na efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału regionu poprzez transfer i wdrażanie nowych technologii, wspieranie inteligentnych obszarów aktywności i poszanowania środowiska naturalnego.

Celami Klastra jest m.in.:

1. Stworzenie sieci współpracy w obszarze działalności Klastra, umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału uczestników.

2. Wspieranie innowacyjności oraz stworzenie warunków do skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych uczelni i instytutów badawczych.

3. Koordynacja działań w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych, technicznych, handlowych, kooperacyjnych, rozwojowych i szkoleniowych członków Klastra.

4. Działanie na rzecz środowiska gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem transferu osiągnięć naukowych i badawczych do gospodarki.

5. Inicjowanie wspólnych przedsięwzięć, projektów i badań.

6. Udział w realizacji programów operacyjnych na poziomie regionalnym, krajowym
i międzynarodowym w obrębie celów Klastra.

7. Pozyskiwanie środków na rozwój bazy i infrastruktury badawczo edukacyjnej.

8. Rozwój szkolnictwa technicznego, w tym zawodowego oraz kierunków inżynieryjnych, stwarzanie warunków do praktycznej nauki zawodu z dostępem do nowoczesnych technologii.

9. Pozyskiwanie nowych uczestników Klastra z odpowiednim potencjałem gospodarczym lub wiedzy dla zapewnienia jego rozwoju.

10. Organizowanie i prowadzenie dla członków Klastra systemu usług doradczych i konsultingowych.

11. Wspomaganie rozwoju gospodarczego regionu.

12. Pozyskiwanie pracowników, wpływanie na kształcenie kadr.

13. Budowa pozycji biznesowej regionu na arenie międzynarodowej.

14. Wspieranie rozwoju strategicznych specjalizacji gospodarczych.

15. Pozyskanie i dodanie uzupełniających kompetencji poprzez pozyskanie nowej wiedzy i doświadczenia lub zlecenie zadania do kompetentnego partnera.

Cele będą realizowane poprzez następujące formy pracy i działania:

1. Pozyskiwanie środków finansowych na wspólne projekty, badania naukowe, jak również inne działania mieszczące się w zakresie zadań Klastra.

2. Współpracę z instytucjami publicznymi oraz organami administracji państwowej i samorządowej.

3. Współpracę z wyższymi uczelniami, instytutami naukowo-badawczymi.

4. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju szkolnictwa technicznego, w tym zawodowego oraz kierunków inżynieryjnych (studiów I i II stopnia), stwarzanie warunków do praktycznej nauki zawodu, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technologii.

5. Współpracę z organami władzy publicznej w realizacji przedsięwzięć o istotnym znaczeniu dla regionu.

6. Udział w misjach gospodarczych i eksportowych.

7. Ocenę, udzielanie rekomendacji i wspieranie realizacji projektów i przedsięwzięć opracowywanych przez Członków Klastra.

8. Współpraca z Podkarpacką Radą Innowacyjności.

9. Tworzenie baz danych z zakresu obszarów działania Klastra.

10. Współpraca z Centrum Obsługi Inwestora RARR.

11. Współpraca z Centrum Organizacyjno-Szkoleniowym i Współpracy Międzynarodowej.

12. Rozwijanie i utrwalanie dobrej marki Klastra, budowanie prestiżu środowiska edukacyjnego oraz propagowanie jego osiągnięć.

13. Uczestnictwo w konsultacjach społecznych oraz delegowanie swych członków do ciał doradczych funkcjonujących przy organach władz, instytucjach itp..

14. Organizowanie i prowadzenie spotkań, szkoleń, konferencji, wystaw, wykładów oraz imprez okolicznościowych promujących przemysł i przedsiębiorczość.

15. Zbieranie i wymianę informacji niezbędnych Członkom Klastra.

16. Publikowanie materiałów informacyjnych: biuletynów, broszur, ulotek itp.

Realizacja i finansowanie zadań stojących przed Klastrem odbywa się poprzez:

a) wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej i krajowych środków pomocy publicznej,

b) wykorzystanie innych środków celowych, w tym środków własnych firm i innych podmiotów zaangażowanych w realizację projektów lub zainteresowanych ich współfinansowaniem.

1. Klaster nie będzie posiadał wyodrębnionego substratu majątkowego, jako majątku wspólnego Stron Umowy.

2. Członkowie Klastra nie są zobowiązani do opłacania składek członkowskich.


Formą organizacyjną Klastra jest konsorcjum, które tworzą Członkowie Klastra. Podmioty tworzące konsorcjum są niezależne w swoich dotychczasowych działaniach.

Każdy z Członków Klastra uczestniczy w nim na takich samych prawach.

Do realizacji projektów zawierane będą odrębne umowy przez strony zainteresowane realizacją zadań, w tym przez Członków Klastra, a także inne podmioty nie będące Członkami Klastra.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988