Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sanoku

Al. Wojska Polskiego 74, 38-500 Sanok
e-mail:
telefon:
(13) 464 19 72

Godziny Przyjęć Interesantów:

Poniedziałek 8:00 - 16:00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30


Ogłoszenia i Komunikaty Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego


Pracownicy

KIEROWNIK JEDNOSTKI:
mgr inż. Paweł Patronik

STARSI INSPEKTORZY NADZORU BUDOWLANEGO:

mgr inż. Marek Hydzik
inż. Marek Synowiec
mgr inż. Joanna WojtowiczOBSZAR DZIAŁANIA:
Powiat SANOCKI
Gmina Miasta Sanoka, Gmina Bukowsko, obsługuje mgr inż. Marek Hydzik
Gminy: Besko, Zarszyn, Gmina i Miasto Zagórz – obsługuje mgr inż. Joanna Wojtowicz
Gminy: Sanok, Komańcza, Tyrawa Wołoska – obsługuje inż. Marek Synowiec


Zakres Działania:

w ramach własności określonej ustawą Prawo budowlane
art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 4, art. 44 ust. 1, art. 48. art. 49, art. 49a, art. 49b, art. 50, art. 50a, art. 51, art. 54, art. 55, art. 57 ust. 4, art. 59, art. 59a, art. 59b, art. 59c ust. 1, art. 59d ust. 1, art. 59g ust. 1, art. 62 ust. 3, art. 65, art. 66, art. 67 ust. 1, art. 68, art. 69, art. 70 ust. 2, art. 71 ust. 3, art. 74, art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. A, art. 76, art. 78 oraz art. 97 ust. 1.

 1. kontrole obiektów istniejących i kontrole budów z urzędu na wniosek strony;
 2. prowadzenie z urzędu i na wniosek strony postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji oraz postanowień w przypadku stwierdzenia:
  • budowy obiektu bez wymaganego pozwolenia,
  • budowy bez wymaganego zgłoszenia,
  • prowadzenia robót budowlanych bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia,
  • prowadzenia robót budowlanych w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska,
  • prowadzenia robót budowlanych na podstawie zgłoszenia z naruszeniem art. 30 ust. 1,
  • prowadzenia robót budowlanych w sposób istotnie odbiegających od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę bądź przepisach,
  • zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego bez wymaganego pozwolenia.
 3. przyjmowanie wniosków o udzielenie informacji, czy odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego wymaga decyzji o zmianie pozwolenia na budowę;
 4. przyjmowanie zawiadomień o rozpoczęciu robót budowlanych;
 5. przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych;
 6. wydawanie na wniosek inwestora pozwoleń na użytkowanie obiektów;
 7. prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących stanu technicznego obiektów budowlanych z urzędu i na wniosek stron;
 8. prowadzenie postępowania egzekucyjnego;
 9. prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji w sprawach katastrofy budowlanej;
 10. postępowanie wyjaśniające w sprawach odpowiedzialności zawodowej osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie.

Interesanci:

Interesant zgłaszający się do tut. Inspektoratu powinien złożyć podanie z wyjaśnieniem (opisem) sprawy, w której postępowanie chciałby wszcząć. W podaniu należy podać imiona i nazwiska swoje i właściciela obiektu budowlanego w sprawie której ma toczyć się postępowanie oraz adresy zamieszkania, a także lokalizację obiektu budowlanego.
Podanie powinno być adresowane Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sanoku.

Terminy i procedury załatwienia sprawy:

Procedury i terminy załatwiania spraw zgodne są z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Uwaga!
Poniższe formularze nie są drukami obowiązującymi powszechnie na mocy przepisów prawa. Zostały opracowane w celu ułatwienia składania kompletnych wniosków, zawiadomień i oświadczeń.
Stosowanie tych formularzy nie jest obowiązkowe !


Informacja dotycząca rozporządzenia Unii Europejskiej o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Z dniem 25 maja 2018 r. dostosowaliśmy naszą działalność do nowego Rozporządzenia Unii Europejskiej o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Aby udzielić bardziej szczegółowych informacji o tym, w jaki sposób Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sanoku chroni prywatność Stron oraz w jaki sposób Strony mogą korzystać z praw do swoich danych, zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności.

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem danych są: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sanoku

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych: Gabriela Misiorowska

3. Celem podania danych osobowych jest załatwienie sprawy, a ich zakres jest określony w obowiązujących przepisach prawa dotyczących spraw z zakresu realizacji ustawowych zadań urzędu.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

- dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,

- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

- przenoszenia danych

- cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych

- wniesienia skargi do organu nadzorczego


5. Dane jakie przetwarzamy:

- Imię i nazwisko lub nazwa firmy (jeśli podano)

- Adres domowy lub biurowy (jeśli zostały dostarczone)

- Dane osoby kontaktowej (jeśli została podana)

- Numer telefonu (jeśli podano)


6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody lub przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

7. Informujemy, że odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Inspektoratu.

8. Państwa dane będą zabezpieczone poprzez zastosowanie odpowiednich procedur ochrony danych osobowych, wdrożonych w Inspektoracie.


Pliki do pobrania:

1. Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy

2. Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy

3. Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu.

4. Zawiadomienie o zakończeniu budowy.

5. Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

6. Zawiadomienie o przeprowadzeniu kontroli stanu technicznego

7. Oświadczenie o braku sprzeciwu i uwag

8. Informacja zawierająca dane zamieszczone w ogłoszeniu dot. bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

9. Oświadczenie o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego


© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988