Opis działań

DZIAŁANIE_ ZARZĄDZANIE

Kierownictwo projektu odpowiedzialne jest za osiągniecie rezultatów projektu oraz jego rozliczenie finansowe. Nadzór nad realizacją projektu sprawuje Komitet Sterujący (Zarząd Powiatu w Sanoku). Do zadań kierownictwa należy: realizacja projektu; zapewnienie komunikacji; współpraca z instytucjami partnerskimi; zarządzanie ryzykiem; rozliczanie projektu. Kierownictwu projektu podlega zespół wspomagający załącznik nr 4.3, zespół radców i przedstawiciele instytucji partnerskich oraz beneficjenci i podwykonawcy. Do kosztów zarządzania projektem należy również zaliczyć koszty delegacji i podróży personelu projektu. Biuro projektu zlokalizowane zostanie w jednym z budynków starostwa. Odpowiedzialnym za zapewnienie komunikacji w projekcie jest kierownik, który wszelkie informacje na temat jego przebiegu przekazuje od personelu, instytucji partnerskich, osób lub firm wykonujących zadania do komitetu sterującego. Wydatkowanie wsparcia akceptuje Zarząd Powiatu przy kontrasygnacie Skarbnika. Instytucje partnerskie wnoszą wkład finansowy do projektu oraz wspomagają partnera wiodącego (Powiat Sanocki) merytorycznie i logistycznie w realizacji projektu. Szczegóły współpracy zawarte zostaną w umowie partnerskiej.

PERSONEL PROJEKTU

l.p.

KADRA ZARZĄDZAJĄCA

IMIĘ I NAZWISKO

WYDZIAŁ

1.

Kierownik projektu

Wojciech Skiba

Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

2.

Asystent kierownika projektu

Sebastian Koń

Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

3.

Asystent kierownika projektu ds. terenowych

Beata Wróbel

Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

PERSONEL WSPOMAGAJĄCY

4.

Specjalista ds. zamówień publicznych

Beata Lisowska

Organizacyjny

5.

Specjalista ds. informacji i promocji

Marian Kunc

Sekretarz Powiatu

6.

Księgowa

Halina Folcik

Finansowy

7.

Specjalista ds. płac

Krystyna Wasylew

Finansowy

DZIAŁANIE_ PROMOCJA

Promocja projektu realizowana będzie na podstawie wymogów Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014. Plan promocji zakłada szereg działań zmierzających do identyfikacji przedsięwzięcia, rozpoznawalności Mechanizmu oraz dotarcie do jak najszerszej grupy odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem grupy docelowej. Działania promocyjne mają na celu podnieść społeczne zrozumienie pomocy udzielanej przez MF EOG, ukazać przejrzystość realizacji oraz poinformować odbiorców o możliwościach jakie oferuje MF EOG na lata 2009-2014. Informacja i promocja realizowana będzie poprzez: stronę internetową, emisję ogłoszeń na portalach internetowych oraz prasie lokalnej i regionalnej, konferencje naukowe i prasowe, emisję plakatów, oznaczenie miejsc tablicami informacyjnymi i tablicami pamiątkowymi po zakończeniu realizacji projektu, gadżetów reklamowych, kolportaż ulotek, wydawnictwa naukowe oraz poprzez przekazy ustne. Okres realizacji: od kwietnia 2014 r. do czasu końcowego rozliczenia projektu. Koszty działania: koszt organizacji konferencji prasowej, aktualizacji strony internetowej projektu, emisja ogłoszeń na portalach internetowych, w prasie lokalnej i regionalnej, druk i ekspozycja plakatów, opracowanie i druk ulotek, publikacji promującej walory powiatu sanockiego oraz gadżetów reklamowych. Logotypy i opisy umieszczane będą zgodnie z zasadami promocji Mechanizmu Finansowego EOG 2009–2014. Uszczegółowienie do powyższego opisu stanowi załącznik nr 4.2

DZIAŁANIE_ MONITORING I ZWALCZANIE

Monitoringowi poddane zostaną najbardziej ekspansywne gatunki roślin tj. Heracleum sosnowskyi, Bunias orientalis; Impatiens glandulifera; Reynoutria japonica Reynoutria sachalinensis; Rudbeckia laciniata; Rumex confertus; Solidago canadensis; Solidago gigantea; Veronica filiformis. Na czterech poletkach doświadczalnych przeprowadzone zostaną badania terenowe gatunków inwazyjnych (wzrost, podłoża, obserwacji po zastosowaniu zabiegów chemicznych i mechanicznych itp.), pod kątem opracowania metodologii ich zwalczania. Wyniki badań zostaną przedstawione w publikacji naukowej oraz konspektach naukowych. Podczas wizji terenowej stwierdzono, że najbardziej ekspansywnym i zagrażających lokalnej bioróżnorodności jest barszcz S., który poddany zostanie zwalczaniu metodami mechanicznymi (koszenie, wykopywanie) oraz chemicznymi (oprysk całej powierzchni lub selektywny). Zabiegi wykonywane będą w dwóch okresach wegetacyjnych w 2014 i 2015 r. W ramach działania przeprowadzone zostanie również szkolenie dla przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych z zakresu stosowania środków ochrony roślin oraz rozpoznawania gat. roślin. Osoby przeszkolone, po zakończeniu projektu będą mogły prowadzić działania związane z likwidacją gat. inwazyjnych. Koszty działania: zwalczanie barszczu Sosnowskiego, badania terenowe, szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin oraz zakup sprzętu niezbędnego do realizacji działania tj. aparat fotograficzny.

DZIAŁANIE_ EDUKACJA

W ramach tego działania odbędą się dwie konferencje naukowe. Organizatorzy konferencji przedstawią tematykę dotyczącą wpływu gatunków inwazyjnych na rodzimą florę powiatu sanockiego oraz Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie. Pierwsza konferencja naukowa otwierająca projekt odbędzie się w PWSZ w Sanoku na której przedstawione zostaną m.in. założenia projektu, problematyka występowania gatunków inwazyjnych na terenie powiatu oraz ich wpływ na lokalną bioróżnorodność. Druga konferencja będzie podsumowaniem działań, rezultatów projektu oraz nabytych doświadczeń
w zakresie likwidacji gatunków inwazyjnych. Planuje się organizację konferencji w BPN w Ustrzykach Dolnych. Rezultaty projektu zaprezentowane zostaną przy pomocy publikacji naukowej opracowanej na potrzeby projektu (załącznik nr 4.9), opracowań naukowych, zestawień statystycznych oraz prezentacji multimedialnych. Uczestnikami konferencji będą przedstawiciele lokalnych samorządów, instytucji i organizacji ekologicznych z terenu powiatu oraz osoby ze świata nauki i biznesu tj. instytutów, uczelni, firm zajmujących się ochroną środowiska itd. Szczegółowy opis konferencji znajduje się w załączniku nr 4.10. Do kosztów działania należy zaliczyć: koszt wynajmu sali wykładowej, cateringu, materiałów konferencyjnych, wynagrodzenia prelegentów, opracowania, składu i druku publikacji naukowej oraz doposażenia w postaci sprzętu multimedialnego tj. laptop. rzutnik multimedialny oraz ekran.