Jednostki powiatowe

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sanoku

Al. Wojska Polskiego 74, 38-500 Sanok
telefon:
(13) 464 19 72
e-mail:

Godziny Przyjęć Interesantów:

Poniedziałek 8:00 - 16:00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30


Ogłoszenia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego


Pracownicy

KIEROWNIK JEDNOSTKI:
mgr inż. Paweł Patronik

STARSI INSPEKTORZY NADZORU BUDOWLANEGO:

mgr inż. Marek Hydzik
inż. Marek Synowiec
mgr inż. Joanna WojtowiczOBSZAR DZIAŁANIA:
Powiat SANOCKI
Gmina Miasta Sanoka, Gmina Bukowsko, obsługuje mgr inż. Marek Hydzik
Gminy: Besko, Zarszyn, Gmina i Miasto Zagórz – obsługuje mgr inż. Joanna Wojtowicz
Gminy: Sanok, Komańcza, Tyrawa Wołoska – obsługuje inż. Marek Synowiec


Zakres Działania:

w ramach własności określonej ustawą Prawo budowlane
art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 4, art. 44 ust. 1, art. 48. art. 49, art. 49a, art. 49b, art. 50, art. 50a, art. 51, art. 54, art. 55, art. 57 ust. 4, art. 59, art. 59a, art. 59b, art. 59c ust. 1, art. 59d ust. 1, art. 59g ust. 1, art. 62 ust. 3, art. 65, art. 66, art. 67 ust. 1, art. 68, art. 69, art. 70 ust. 2, art. 71 ust. 3, art. 74, art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. A, art. 76, art. 78 oraz art. 97 ust. 1.

 1. kontrole obiektów istniejących i kontrole budów z urzędu na wniosek strony;
 2. prowadzenie z urzędu i na wniosek strony postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji oraz postanowień w przypadku stwierdzenia:
  • budowy obiektu bez wymaganego pozwolenia,
  • budowy bez wymaganego zgłoszenia,
  • prowadzenia robót budowlanych bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia,
  • prowadzenia robót budowlanych w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska,
  • prowadzenia robót budowlanych na podstawie zgłoszenia z naruszeniem art. 30 ust. 1,
  • prowadzenia robót budowlanych w sposób istotnie odbiegających od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę bądź przepisach,
  • zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego bez wymaganego pozwolenia.
 3. przyjmowanie wniosków o udzielenie informacji, czy odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego wymaga decyzji o zmianie pozwolenia na budowę;
 4. przyjmowanie zawiadomień o rozpoczęciu robót budowlanych;
 5. przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych;
 6. wydawanie na wniosek inwestora pozwoleń na użytkowanie obiektów;
 7. prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących stanu technicznego obiektów budowlanych z urzędu i na wniosek stron;
 8. prowadzenie postępowania egzekucyjnego;
 9. prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji w sprawach katastrofy budowlanej;
 10. postępowanie wyjaśniające w sprawach odpowiedzialności zawodowej osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie.

Interesanci:

Interesant zgłaszający się do tut. Inspektoratu powinien złożyć podanie z wyjaśnieniem (opisem) sprawy, w której postępowanie chciałby wszcząć. W podaniu należy podać imiona i nazwiska swoje i właściciela obiektu budowlanego w sprawie której ma toczyć się postępowanie oraz adresy zamieszkania, a także lokalizację obiektu budowlanego.
Podanie powinno być adresowane Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sanoku.

Terminy i procedury załatwienia sprawy:

Procedury i terminy załatwiania spraw zgodne są z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Uwaga!
Poniższe formularze nie są drukami obowiązującymi powszechnie na mocy przepisów prawa. Zostały opracowane w celu ułatwienia składania kompletnych wniosków, zawiadomień i oświadczeń.
Stosowanie tych formularzy nie jest obowiązkowe !

Pliki do pobrania:

1. Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy

2.Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy

3.Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu.

4.Zawiadomienie o zakończeniu budowy.

5.Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

6.Zawiadomienie o przeprowadzeniu kontroli stanu technicznego

7.Oświadczenie o braku sprzeciwu i uwag

8.Informacja zawierająca dane zamieszczone w ogłoszeniu dot. bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

9.Oświadczenie o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego


Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988