Samodzielne stanowisko ds. audytu - audytor wewnętrzny

Adres
Rynek 1, 38-500 Sanok
Pokoje42 (Piętro III)
Pracownicy
Daniel Piwowar

Zadania

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. audytu - audytora wewnętrznego należy przeprowadzanie audytu wewnętrznego w starostwie oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych, a w szczególności:

1) przygotowywanie rocznego planu audytu na podstawie analizy obszarów ryzyka w zakresie działania jednostki,

2) niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w jednostce, w tym procedur kontroli finansowej, w wyniku którego starosta uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów,

3) ocena zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w jednostce procedurami wewnętrznymi,

4) ocena efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli,

5) opracowywanie rocznych sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych zawierających rekomendacje i propozycje zmian dotyczących elementów sytemu kontroli wewnętrznej, usprawnienia funkcjonowania komórek organizacyjnych Starostwa, zwiększenia bezpieczeństwa gospodarki finansowej,

6) monitorowanie wdrażania przyjętych rekomendacji,

7) realizacja czynności doradczych, w tym składanie wniosków, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki,

8) ocena wiarygodności sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu.


Ochrona danych osobowych