Zapytanie ofertowe na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu uproszczonych planów urządzenia lasów inwentaryzacji stanu lasów

OS.272.3.2017 Sanok, 2017-07-20

POWIAT SANOCKI

ul. Rynek 1 38 – 500 SANOK

ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro

na wykonanie :

uproszczonych planów urządzenia lasów

prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu uproszczonych planów urządzenia lasów

inwentaryzacji stanu lasów

I. Opis przedmiotu zamówienia :

1. Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych, o łącznej powierzchni 1 015,38 ha.

2. Wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu uproszczonych planów urządzania lasów zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 353).

3. Opracowanie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych, o łącznej powierzchni 28,10 ha

4. Szczegółowe warunki techniczne wykonania zamówienia określa załącznik nr 1.

5. Formularz ofertowy - załącznik nr 2.

6. Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty wykaz wykonanych w latach 2014 – 2016 planów urządzenia lasu, oraz co najmniej dwie opinie potwierdzające poprawną jakość wykonanego zamówienia.

II. Termin wykonania zamówienia:

30 listopad 2017 r. – inwentaryzacja stanu lasów

30 marzec 2018 r. – uproszczone plany urządzenia lasu wraz z prognoza

III. Forma złożenia oferty :

Ofertę na formularzu ofertowym należy złożyć na adres :

Starostwo Powiatowe w Sanoku, 38-500 Sanok ul. Rynek l ( Biuro Obsługi Klienta),

z dopiskiem na kopercie „Oferta – uproszczone plany urządzenia lasu. Nie otwierać.”

IV. Termin złożenia oferty :

31 lipiec 2017 r. do godz. 11-00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.07.2017 r. o godz. 11.30 - Sanok ul. Kościuszki 36 pok. 26.

Otwarcie ofert jest jawne.

V. Uprawniony do kontakt w sprawie zapytania ofertowego :

Skiba Wojciech, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

tel. 13 46 57 625 e-mail ekologia@powiat-sanok.pl

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988