Zapytanie ofertowe na utrzymanie terenów zielonych stanowiących własność Powiatu Sanockiego zlokalizowanych na terenie miasta Sanoka

OS.272.2.2018 Sanok, 2018-03-20


POWIAT SANOCKI

Sanok ul. Rynek 1 38 – 500 SANOK

ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu o wartości zamówienia, którego wartość nie przekracza

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

(ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - art. 4 pkt 8).

na utrzymanie terenów zielonych stanowiących własność Powiatu Sanockiego

zlokalizowanych na terenie miasta Sanoka


  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

Utrzymanie terenów zielonych w zakresie określonym w załączniku nr 1 (18 zadań).


  1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

od 09 kwietnia do 30 listopada 2018 r.


  1. WYKONAWCA POWINIEN SPEŁNIAĆ WARUNKI

1. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować odpowiednim potencjałem technicznym.

2. Zatrudniać co najmniej 2 osoby przy wykonywaniu zamówienia,

3. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Wykonać w okresie 2015 – 2017 co najmniej 3 usługi, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze objętej przedmiotem zamówienia.


  1. ZAWARTOŚĆ OFERTY :

Oferta musi zawierać poniższe dokumenty i oświadczenia w formie oryginałów podpisanych przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta wskazaną w dokumencie o utworzeniu :

1. Formularz oferty - załącznik nr 2 wraz ze szczegółową ofertą dla wszystkich zadań

2. Wykaz wykonanych w latach 2015 – 2017 usług o wartości odpowiadającej co najmniej złożonej ofercie - załącznik nr 3.

3. Wykaz narzędzi i wyposażenia oraz urządzeń technicznych będących w posiadaniu Oferenta, niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia – załącznik nr 4,

4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia – załącznik nr 5.

5. Co najmniej dwie opinie potwierdzające poprawną jakość wykonanych usług w latach 2015-2017.

6. Dokument określający stan prawny Oferenta - aktualny odpis z właściwego rejestru, wypis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument powyższy musi zawierać zapis o prowadzeniu działalności w zakresie utrzymania zieleni.

7. Aktualna polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia, obowiązujący w okresie realizacji zamówienia,

8. Kopie składanych dokumentów należy potwierdzić „za zgodność" z oryginałem przez Oferenta.


  1. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY :

Ofertę zamieszczoną w zabezpieczonej kopercie opatrzonej dopiskiem „Zapytanie Ofertowe OS.272.2.2018 – Utrzymanie zieleni 2018. Nie otwierać” należyzłożyć :

· w siedzibie Zamawiającego Starostwo Powiatowe w Sanoku, 38-500 Sanok ul. Rynek 1 (Biuro Obsługi Klienta), w godzinach pracy urzędu od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku,

· przesłać na adres wskazany wyżej - liczy się data i godzina wpływu kancelaryjnego, za którą Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.


  1. TERMINY ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERT :

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia : 29 marca 2018 r. do godz. 11-00.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.03.2018 r. o godz. 13-00; Sanok ul. Kościuszki 36 pok. 26 - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Otwarcie ofert jest jawne.

3. Oferta, która wpłynie do Zamawiającego po terminie wskazanym w punkcie 1 zostanie pozostawiona bez otwierania i rozpoznania.


  1. INFORMACJE I KONTAKT W SPRAWIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO :

Uprawnionym do kontaktu z Oferentami w sprawie Zapytania ofertowego jest :

Beata Wróbel –Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

tel. 13 46 57 626, e-mail ekologia@powiat-sanok.pl

Wszelkie kontakty w sprawie Zamówienia odbywać się mogą drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Dla zainteresowanych oferentów w dniu 27 marca 2018 r. od godz. 10-00 do 12-00 przewidziana jest możliwość wskazania przez pracownika Starostwa Powiatowego w Sanoku miejsc i zakresu prac objętych niniejszą ofertą. Zamawiający nie gwarantuje środka transportu.

Oferenci zainteresowani przeglądem winni zgłosić się nie później niż do 26 marca.


  1. OCENA I ROZSTRZYGNIĘCIE:

1. Ocena i rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 7 dni od dnia ich otwarcia.

2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

3. Z postępowania w sprawie zamówienia ofertowego wyklucza się oferty, które nie będą zawierać wszystkich dokumentów wskazanych w pkt IV niniejszego zapytania.

4. Kryterium wyboru oferty : cena - 100%.

5. W przypadku ofert zawierających jednakową cenę, Zamawiający wystąpi do tych Wykonawców o złożenia ofert uzupełniających.

6. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o wskazane kryterium wyboru.

8. O wyborze oferty każdy z Oferentów zostanie poinformowany w drodze pisma zawierającego nazwę i adres wybranego Wykonawcy oraz cenę brutto, przesłanego na adres poczty elektronicznej podany w złożonej ofercie.

9. Termin związania ofertą pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

10. O miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi wybranego Oferenta telefonicznie.


  1. DODATKOWE INFORMACJE

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od udzielenia zamówienia. Oferentom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających maksymalnie do 20% wartości szacunkowej powyższego zamówienia. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach dodatkowych cen nie wyższych niż ceny z zamówienia podstawowego.


  1. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1. Lokalizacja i zakres zadań - oferta szczegółowa.

2. Formularz oferty

3. Wykaz usług wykonanych w latach 2015 – 2017

4. Wykaz narzędzi i wyposażenia oraz urządzeń technicznych będących w posiadaniu Oferenta, niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia

5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia


KLAUZULA MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA

Wykonawca oświadcza, że zatrudnia pracowników lub zawiera umowy ze zleceniobiorcami oraz, że taka sytuacja będzie występowała przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy w związku z czym Wykonawca nie jest przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługę w rozumieniu art. 1 pkt 1b ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2008 z późn. zm.).

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988