Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę pomieszczeń do prowadzenia sklepiku szkolnego dla uczniów i pracowników szkoły wraz z działalnością gastronomiczną dla osób trzecich.

Sanok 30.05.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiatowe Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego w Sanoku ul. Jagiellońska 22, w imieniu I Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku zaprasza do składania ofert na dzierżawę pomieszczeń do prowadzenia sklepiku szkolnego dla uczniów i pracowników szkoły wraz z działalnością gastronomiczną dla osób trzecich.

1. Oferta powinna zawierać:

Formularz ofertowy załącznik nr 1

Parafowany wzór umowy dzierżawy załącznik nr 2

Nazwę firmy (imię i nazwisko właściciela), adres i telefon

Minimalna oferowana wysokość czynszu miesięcznego za 1 m2 nie może być mniejsza niż 5 zł. brutto (słownie: pięć złotych 00/100)

2. Termin wykonania zamówienia:

Od dnia 01.09.2018 r. do dnia 30.06.2021 r.

3. Szkoła oferuje:

Pomieszczenia użytkowe składające się: kuchni, jadalni, magazynków, korytarza, piwnic i toalety; o łącznej powierzchni 166 m² wraz ze wszystkimi urządzeniami i wyposażeniem.

Pomieszczenia wyposażone są w instalację elektryczną, centralnego ogrzewania, wodociągową i kanalizacyjną.

Opłata za centralne ogrzewanie wliczona jest w cenę czynszu.

4. Obowiązki Dzierżawcy:

Opłata czynszu miesięcznego z góry do 20-go dnia każdego miesiąca.

Dzierżawca zobowiązuje się do nawiązania odrębnych umów w zakresie dostawy, do przedmiotu dzierżawy, mediów (w szczególności prądu, gazu, wody, odbiór ścieków i nieczystości stałych), z dostawcami tych mediów i ponoszenie we własnym zakresie kosztów zużytych mediów.

Odprowadzanie podatku od nieruchomości z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, którego stawkę określa uchwała Rady Miasta Sanoka.

Utrzymanie czystości i porządku na terenie dzierżawionych pomieszczeń oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie, ponosi Dzierżawca.

Dzierżawca naprawia na własny koszt i własnym staraniem szkody na przedmiocie dzierżawy z winy bądź z przyczyn leżących po stronie Dzierżawcy.

Dzierżawca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów bhp, p.poż., sanitarno-epidemiologicznych i ochrony środowiska.

Dzierżawione pomieszczenie nie może być poddzierżawiane innym podmiotom bez uzyskania pisemnej zgody Wydzierżawiającego.

Dzierżawca będzie sprzedawał produkty zdrowej żywności, zgodnie z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty (Dz.U.

z 2016r. poz. 1154).

5. Kryterium oceny ofert:

O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje deklarowana wysokość miesięcznego czynszu za 1 m2 brutto dzierżawionych pomieszczeń.

Ogólna powierzchnia dzierżawionych pomieszczeń wynosi 166 m2 .

Przystąpienie do konkursu ofert jest równoznaczne z akceptacją przez składającego propozycję oferty zasad określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Pomieszczenie przeznaczone pod wynajem można obejrzeć - po wcześniejszym uzgodnieniu - od poniedziałki do piątku w godzinach 8.30 – 14.00., numer telefonu kontaktowego

(013) 46 32507

Pisemne oferty w zaklejonej, ostemplowanej i opisanej kopercie: „Oferta na dzierżawę pomieszczeń w celu prowadzenia sklepiku szkolnego wraz z działalnością gastronomiczną w I LO w Sanoku” należy składać w kancelarii Powiatowego Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego w Sanoku ul Jagiellońska 22, 38-500 Sanok, II piętro do dnia 12.06.2018r. do godz. 09:00.

Umowa zostanie podpisana z podmiotem, który złoży najkorzystniejszą ofert. W przypadku odstąpienia od podpisania umowy z winy oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę, Wydzierżawiający zawrze umowę z innym oferentem, którego oferowana cena będzie kolejną spełniającą warunki zapytania ofertowego.

6. Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.06.2018 r. o godz. 09:15 w siedzibie PCOJOPS w Sanoku ul. Jagiellońska 22.

Oferenci mogą być obecni podczas otwarcia ofert, komisja poda imię i nazwisko, nazwę firmy oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące wysokości oferowanego czynszu dzierżawionych pomieszczeń za 1 m2 brutto miesięcznie.

Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Ofertową powołaną przez Dyrektora PCOJOPS w Sanoku ul. Jagiellońska 22.

7. Ogłoszenie wyboru Oferenta:

Wyniki wyboru Oferenta zostaną ogłoszone na stronie BIP.

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988