IN.272.11.2017 - zakup i dostawa pomocy dydaktycznych podzielonych na części asortymentowe, w ramach projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury szkolnictwa zawodowego Powiatu Sanockiego", współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP


!!! UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT !!!

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych podzielonych na części asortymentowe, w ramach projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury szkolnictwa zawodowego Powiatu Sanockiego", współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020, oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ

1NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający:

Powiat Sanocki

ul. Rynek 1

38-500 Sanok,

NIP 687-17-86-679

REGON 370440703

Tel. (013) 46 52 942,

Fax. (013) 46 52 988

E-mail : zp@powiat-sanok.pl

Strona internetowa: http://bip.powiat-sanok.pl/

OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: IN.272.11.2017.

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie sprawy.

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) – zwanej dalej ustawą Pzp.

2.2 Niniejsze zamówienie jest elementem zamówienia udzielanego w częściach, którego wartość szacunkowa ustalona została powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2.3 Niniejsze zamówienie jest współfinansowane przez UE ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych podzielonych na 10 części asortymentowych.

Przedmiot zamówienia jest podzielony na 10 części:

Część I – Wyposażenie, sprzęt, naczynia, przybory gastronomiczne

Część II – Sprzęt komputerowy, fiskalny, oprogramowanie.

Część III – Meble

Część IV – przybory szkolne i wyposażenie

Część V – Podręczniki

Część VI – Zestawy chemiczne.

Część VII – narzędzia elektryczne, narzędzia budowlane.

Część VIII – Doposażenie pracowni RCRE w urządzenia do napraw i diagnostyki komputerowej samochodów, komputery i oprogramowanie do symulacji pracy obrabiarek cnc, stanowiska komputerowe do symulacji urządzeń elektrycznych wraz z elementami wykonawczymi.

Część IX – Dostawa urządzenia do kontroli geometrii i napraw nadwozi samochodowych.

Część X – Dostawa, instalacja sprzętu i oprogramowania do szkolnego laboratorium logistycznego.

Szczegółowy Opisu Przedmiotu Zamówienia dla każdego zadania (zwanego dalej SOPZ) stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

Kod CPV:

Część I – Wyposażenie, sprzęt, naczynia, przybory gastronomiczne

CPV - 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

CPV - 39221000-7 - Sprzęt kuchenny

Część II – Sprzęt komputerowy, fiskalny, oprogramowanie.

CPV - 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

CPV - 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

CPV - 30142000-6 - Maszyny księgujące i kasy rejestrujące

CPV - 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Część III – Meble

CPV - 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

CPV - 39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

CPV - 39121100-7 – Biurka

CPV - 39113100-8 – Fotele

Część IV – przybory szkolne i wyposażenie

CPV - 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

Część V – Podręczniki

CPV - 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

CPV - 22111000-1 - Podręczniki szkolne

Część VI – Zestawy chemiczne.

CPV - 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

CPV - 33696300-8 - Odczynniki chemiczne

Część VII – Narzędzia elektryczne, narzędzia budowlane.

CPV - 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

CPV - 44512000-2 - Różne narzędzia ręczne

Część VIII – Doposażenie pracowni RCRE w urządzenia do napraw i diagnostyki komputerowej samochodów, komputery i oprogramowanie do symulacji pracy obrabiarek cnc, stanowiska komputerowe do symulacji urządzeń elektrycznych wraz z elementami wykonawczymi.

CPV - 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

CPV - 31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

Część IX – Dostawa urządzenia do kontroli geometrii i napraw nadwozi samochodowych.

CPV - 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

CPV - 31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

Część X – Dostawa, instalacja sprzętu i oprogramowania do szkolnego laboratorium logistycznego.

CPV - 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

CPV - 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

CPV - 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 100 zł dla każdej z 10 części zamówienia.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku).

Termin składania ofert upływa w dniu 6 lipca2017 r. o godz. 12 00

(UWAGA: decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską).

Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy ofertę, która została złożona po terminie składania ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 lipca 2017 r. o godz. 12 30 w siedzibie Zamawiającego:

ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, (parter, pok. Nr 57)

Otwarcie ofert jest jawne.

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988