Zadanie 1. Wykonanie właściwych prac dla zadania Stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej Nr 2235R Sanok-Dobra w m. Dębna w km 11+604 - 11+641 Zadanie 2. Wykonanie właściwych prac dla zadania Stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powi IN.272.4.2016

Zadanie 1. Wykonanie właściwych prac dla zadania "Stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej Nr 2235R Sanok-Dobra w m. Dębna w km 11+604 - 11+641"

Zadanie 2. Wykonanie właściwych prac dla zadania "Stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej Nr 2222R Sanok-Liszna w m. Liszna w km 5+285 - 5+315"

IN.272.4.2016

CPV 45111200-0, 45232452-5, 71332000-4, 45232130-2, 45233220-7, 45232451-8, 45111230-9

Przedmiot zamówienia składa się z dwóch zadań:

Zadanie 1. Wykonanie właściwych prac dla zadania "Stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej Nr 2235R Sanok-Dobra w m. Dębna w km 11+604 - 11+641"

Zadanie 2. Wykonanie właściwych prac dla zadania "Stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej Nr 2222R Sanok-Liszna w m. Liszna w km 5+285 - 5+315"

Zadanie 1. Wykonanie właściwych prac dla zadania "Stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej Nr 2235R Sanok-Dobra w m. Dębna w km 11+604 - 11+641" swym zakresem obejmuje:

- roboty przed-inwestycyjne (wycinka drzew i krzewów w ramach oddzielnego toku administracyjnego),

- roboty przygotowawcze polegające na wykonaniu zaplecza Wykonawcy, wyznaczeniu objazdów i wykonaniu platform przejściowych dla pieszych,

- usunięcia warstwy humusu,

- rozbiórki elementów drogi,

- rozbiórkę nawierzchni, korpusu drogi oraz pozostałych elementów wyposażenia drogi,

- wykonanie wymaganych wykopów, zjazdów dla sprzętu, półek roboczych oraz pozostałych prac

makroniwelacyjnych,

- wykonanie pozostałych robót ziemnych – wykopów i nasypów,

- wykonanie zabezpieczeń w postaci palisady z pali wraz z żelbetowym oczepem stężającym,

- wykonanie odwodnienia w postaci ścieków różnego typu,

- wyprofilowanie oraz umocnienie skarp,

- odbudowa istniejącej drogi oraz poboczy,

- wykonanie elementów wyposażenia drogi,

- uporządkowanie terenu prac, w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącymi załączniki do niniejszej SIWZ.

Zadanie 2. Wykonanie właściwych prac dla zadania "Stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej Nr 2222R Sanok-Liszna w m. Liszna w km 5+285 - 5+315" swym zakresem obejmuje: - wycinkę drzew i krzewów w pasie robót,

- wykonanie dróg technologicznych,

- wykonanie robót stabilizacyjnych,

- przebudowę przepustu pod drogą powiatową,

- odbudowę odcinka drogi powiatowej oraz drogi wewnętrznej,

- odtworzenie i ukształtowanie terenu, w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącymi załączniki do niniejszej SIWZ.

Zamawiający informuje, iż w okresie realizacji robót wystąpią okresowe utrudnienia w ruchu związane z planowaną w m-cach wrzesień – październik przebudową drogi powiatowej Nr 2222 R Sanok - Liszna w km od 3+460 do 5+285. Planowany okres wyłączenia drogi z ruchu pojazdów na czas wykonywania robót bitumicznych - łącznie ok. 7 dni roboczych. Orientacyjny okres wystąpienia utrudnień w ruchu – ok. 30 dni roboczych.

Jeśli istnieją roboty, które Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności może przewidzieć na etapie zapoznania się z dokumentacją przetargową, w tym w szczególności z dokumentacją projektową, ale nie objęte przedmiarami robót – Zamawiający nie będzie ich traktował jako roboty dodatkowe.

Roboty dodatkowe to takie, które spełniają łącznie przesłanki: nie są objęte niniejszym zamówieniem, nie przekraczają 50% wartości niniejszego zamówienia (realizowanego), niezbędne do prawidłowego wykonania niniejszego zamówienia, ich wykonanie stanie się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia – jeżeli z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od niniejszego zamówienia wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie niniejszego zamówienia będzie uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego (przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy).

Zamawiający wymaga, aby realizować zadanie zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, przepisami wykonawczymi.

Wszelkie niejasności dotyczące rozwiązań projektowych Wykonawca samodzielnie wyjaśniać będzie z projektantem oraz inspektorem nadzoru.

Podane w opisach – w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych nazwy własne, wskazanie na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza w tym przypadku rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu jakościowego, technologicznego i wydajnościowego (lub lepszego) od wskazanego w w/w dokumentach przetargowych. Oznacza to, że oferowane materiały muszą posiadać podstawowe parametry nie gorsze niż wskazania przykładowe w dokumentacji projektowej.

Materiały mające wartość użytkową pochodzące z rozbiórki, stanowią własność Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest składować i przetransportować materiały w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku.

Rozdział III. Termin wykonania zamówienia:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie:

- Zadanie 1. do dnia 31.10.2016 r.

- Zadanie 2. do dnia 31.10.2016 r.


1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku). Termin składania ofert upływa w dniu

06.05.2016 r. o godz. 08:30

Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę.

2. Oferty złożone po terminie wyznaczonym nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania.

3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego oferenta więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego oferenta.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.05.2016 r. o godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego (parter, pok. Nr 57)

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988