Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku – siedziby Centrum Integracji Społecznej położonego ... IN.272.1.15.2018

IN.272.1.15.2018 Sanok, dn. 19.04.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Powiat Sanocki zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na: Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku – siedziby Centrum Integracji Społecznej położonego w Sanoku przy ul. Stróżowskiej 16 na działce o nr 1997/17.

Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku siedziby Centrum Integracji Społecznej położonego w Sanoku przy ul. Stróżowskiej 16 na działce o nr 1997/17, w zakresie zgodnym z załączonym przedmiarem robót, projektem budowlanym oraz SST.

CPV 45232410-9

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: do 40 dni od dnia podpisania umowy.

Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami:

Michał Cyran tel. 013 46 529 42, (Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Sanoku), w godz. 7 30 – 15 30.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty prosimy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 27.04.2018 r. do godziny 13.00 z opisem na kopercie - Oferta na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku siedziby Centrum Integracji Społecznej, położonego w Sanoku przy ul. Stróżowskiej 16 na działce o nr 1997/17.

Miejsce składania ofert – biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.04.2018 r. o godz. 13.10 w pok. Nr 57, otwarcie ofert jest jawne.

Kryterium oceny ofert będzie najniższa cena.

Zamawiający przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Kwota wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest kwotą zbudowaną z ryczałtowych cen jednostkowych i może ulec zmianie.

Rozliczenie pomiędzy stronami nastąpi w oparciu o fakturę końcową na podstawie kosztorysu powykonawczego.

Ofertę należy złożyć w formie kosztorysu ofertowego uproszczonego sporządzonego w oparciu o przedmiar robót.

Wykonawca udzieli 36 m-cy gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane roboty i wbudowane materiały.

Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty i podpisania umowy.

Otrzymują:

  1. Adresat
  2. IN. A/a
Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988