Wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Sanockiego na lata 2018 – 2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025" oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Ochrony Środowiska

ZAMAWIAJĄCY

POWIAT SANOCKI

ul. Rynek 1 38 – 500 SANOK

ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro,

prowadzonym w trybie poza ustawą Prawo zamówień publicznych.

Wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Sanockiego

na lata 2018 – 2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025" oraz

prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Ochrony Środowiska

I. Opis przedmiotu zamówienia :

1. Opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Sanockiego na lata 2018 – 2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025".

2. Wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Sanockiego na lata 2018 – 2021”.

3. Szczegółowe warunki oraz terminy wykonania zamówienia określa załącznik nr 1.

4. Ramowy projekt umowy określa załącznik 2.

5. Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty dokument określający stan prawny oferenta (aktualny odpis z właściwego rejestru, wypis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6. Oferent zobowiązany jest do udokumentowania posiadanego doświadczenia w realizacji zamówień o podobnym charakterze. W tym celu do oferty należy dołączyć:

· wykaz wykonanych w latach 2012 – 2017 (jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) usług polegających na opracowaniu programu ochrony środowiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w tym co najmniej jednego wykonanego dla powiatu ziemskiego – załącznik nr 3.

W wykazie wykonanych usług mogą być podane tylko programy przyjęte przez właściwe rady powiatu, gminy lub sejmik województwa, co winno być potwierdzone załączoną kopią uchwały. Należy podać link do strony BIP, na której znajduje się uchwalony program.

· co najmniej dwie opinie potwierdzające poprawną jakość wykonanego zamówienia, w tym co najmniej jedna dla programu powiatowego.

7. Wymagane dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta.

II. Termin wykonania Zamówienia :

1. 02 październik 2017r. – przedłożenie wstępnej wersji projektu Programu Ochrony Środowiska.

2. Pozostałe szczegółowe terminy realizacji Zamówienia określono w załączniku nr 1.

III. Forma i miejsce złożenia oferty :

Ofertę należy przedstawić na formularzu ofertowym zgodnie załącznikiem nr 4, do niniejszego zapytania.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub wysłać na adres :

Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok

z dopiskiem na kopercie „Oferta – Program Ochrony Środowiska. Nie otwierać.”


Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988