Wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 2235R Sanok – Dobra m. Dębna”, KDO 18-17-110-wr 5. Wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w ramach zadania pn.: „Stabil

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 2235R Sanok – Dobra m. Dębna”, KDO 18-17-110-wr 5.

Wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 2222R Sanok – Liszna w m. Liszna”, KDO 18-17-052-wr 4.

Wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska położonego w Sanoku przy ul. Szopena na działce o nr ewid. 89/1, obręb śródmieście (nr 181701_1.0001)”, KDO 18-17-011-wr 3.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr : 1(a, b, c) – karty dokumentacyjne osuwisk - stanowiące podstawę opracowań, wykonane przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy Oddział Karpacki, 31-560 Kraków ul. Skrzatów 1, stanowiące załącznik do niniejszej specyfikacji

CPV 71351910-5

3.2. Opis części zamówienia:

Zamówienie składa się z następujących części (zadań) opisanych poniżej:

Zadanie nr 1:

Wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 2235R Sanok – Dobra m. Dębna”, KDO 18-17-110-wr 5.

Szczegółowy opis – w załączniku nr 1a

Zadanie nr 2:

Wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 2222R Sanok – Liszna w m. Liszna”, KDO 18-17-052-wr 4.

Szczegółowy opis – w załączniku nr 1b

Zadanie nr 3:

Wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska położonego w Sanoku przy ul. Szopena na działce o nr ewid. 89/1, obręb śródmieście (nr 181701_1.0001)”, KDO 18-17-011-wr 3.

Szczegółowy opis – w załączniku nr 1c

3.3. Zakres zamówienia obejmuje:

1) opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowania w skali 1:500 wraz z klauzulą Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Sanoku,

2) opracowanie projektu robót geologicznych oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii i decyzji administracyjnych zatwierdzających projekt,

3) wykonanie odwiertów zgodnie z zatwierdzonym projektem robót geologicznych,

4) opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej,

5) zatwierdzenie dokumentacji geologiczno –inżynierskiej i uzyskanie opinii Państwowego Instytutu Geologicznego i Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Projektu Osłona Przeciwosuwiskowa,

6) określenie stanowiska, czy istnieje możliwość zabezpieczenia osuwiska wraz z wyliczeniem szacunkowych kosztów realizacji.

Ponadto zakres zamówienia w odniesieniu do Zadania nr 3:

Wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska położonego w Sanoku przy ul. Szopena na działce o nr ewid. 89/1, obręb śródmieście (nr 181701_1.0001)”, KDO 18-17-011-wr 3. obejmuje:

7) wykonanie sieci punktów geodezyjnych do monitoringu powierzchniowego min. 8-12,

8) wykonanie otworów obserwacyjnych dla sieci monitoringu wgłębnego, w tym inklinometrów w ilości 2 szt. przy obligatoryjnej konsultacji i pod nadzorem autorów karty dokumentacyjnej osuwiska w zakresie lokalizacji punktów i wykonania,

9) wykonanie jednego cyklu pomiarów punktów obserwacyjnych.

3.4. Dokumentacja powinna być wykonana z należytą starannością, zgodnie z przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami a w szczególności:

1) ustawą Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2011 r. nr 163 poz. 981),

2) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. z 2011 nr 288 poz. 1696),

3) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej (Dz.U. z 2011 r. nr 291 poz. 1714),

4) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi (Dz.U. z 2007 r. nr 121 poz. 840),

5) wytycznymi Ministra Spraw Wewnętrznych dot. dofinansowania zadań Projektu Osłona Przeciwosuwiskowa. W związku z tym zaleca się wykorzystanie „Instrukcji i opracowania Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi” – Warszawa 2008, przygotowanej przez Państwowy Instytut Geologiczny. Zadanie to objęte jest dofinansowaniem w ramach środków budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

6) Dokumentacje należy wykonać w 6 egz. wersji papierowej i 1 egz. wersji elektronicznej (mapa do celów projektowych w formacie dwg lub dxf, a pozostała dokumentacja w formacie pdf.)

7) Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu realizacji zadania, zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty celem prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia.

Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi za wady na wykonane roboty i opracowania stanowiące przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Wymagany termin wykonania zamówienia : 16 listopada 2012 r.

Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany terminu realizacji umowy. W związku z dofinansowaniem zadania w ramach środków budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, Zamawiający zobligowany jest rozliczyć zadanie w ściśle określonym terminie.

Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Sanoku:

38-500 Sanok

ul. Rynek 1, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku)

Termin: 28.05.2012 r, godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.05.2012 r. o godz. 11.00. w siedzibie Zamawiającego (III piętro, pok. Nr 40).

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988