OS.272.2.2016 - Utrzymanie terenów zielonych stanowiących własność Powiatu Sanockiego zlokalizowanych na terenie miasta Sanoka

Uwaga : Wyjaśnienie do zapytania ofertowego z dnia 2016-03-14 znak : OS.272.2.2016 dot. Utrzymanie terenów zielonych stanowiących własność Powiatu Sanockiego zlokalizowanych na terenie miasta Sanoka


W załączniku nr 1 do Ogłoszenia omyłkowo zamieszczono dwukrotnie zadanie związane z utrzymaniem terenów zielonych położonych w obrębie dawnego lotniska w sąsiedztwie lądowiska helikopterów ( zadanie nr 15 i 17 - identyczne co do zakresu ).

Proszę o wypełnienie tylko jednego z tych załączników.

Oferty, które będą zawierały wypełnione oba załączniki zostaną uznane za złożone prawidłowo.

W ocenie złożonych ofert brane będzie pod uwagę tylko jedno zadanie pod warunkiem, że będą one opiewały na identyczne kwoty.

W przypadku różnych kwot za wykonanie zadań nr 15 i 17 Oferent zostanie wezwany do wskazania właściwej kwoty.


Przepraszamy za zaistniałą pomyłkę.

W przypadku pytań i uwag prosimy o kontakt 13 46 57 626 ( 625 )


SKIBA Wojciech

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa


OS.272.2.2016 Sanok, 2016-03-14

ZAMAWIAJĄCY

POWIAT SANOCKI

ul. Rynek 1 38 – 500 SANOK

ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro

Utrzymanie terenów zielonych stanowiących własność Powiatu Sanockiego

zlokalizowanych na terenie miasta Sanoka

I. Opis przedmiotu zamówienia :

1. Utrzymanie terenów zielonych w zakresie określonym w załączniku nr 1 ( 20 zadań ).

2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

3. Oferent zobowiązany jest dołączyć :

a. ofertę na wykonanie usługi na formularzu ofertowym - załącznik nr 2.

b. wykaz usług wykonanych w latach 2014 – 2015 – załącznik nr 3.

c. wykaz narzędzi i wyposażenia oraz urządzeń technicznych będących w posiadaniu Oferenta, niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia – załącznik nr 4,

d. wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia – załącznik nr 5.

4. Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty :

a. kopię aktualnego dokumentu określającego status prawny oferenta ( np. wypis z rejestru działalności gospodarczej, odpis KRS, itp. ),

b. aktualna polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia, obowiązujący w okresie realizacji zamówienia,

c. co najmniej jedną opinię potwierdzające poprawną jakość wykonanych usług w latach 2014-2015.

II. Termin realizacji zamówienia:

od 11 kwietnia do 30 listopada 2016 r.

III. Forma złożenia oferty :

Ofertę na formularzu ofertowym należy złożyć na adres :

Starostwo Powiatowe w Sanoku 38-500 Sanok ul. Rynek l, ( pok. nr 1 Biuro Obsługi Klienta )

z dopiskiem na kopercie „Oferta – utrzymanie zieleni. Nie otwierać.”

IV. Termin złożenia oferty :

do dnia 31 marca 2016 r. do godz. 11-00

Decyduje data i czas wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Sanoku.

V. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego :

tel. 13 46 57 626 e-mail ekologia@powiat-sanok.pl

VI. Dla zainteresowanych oferentów w dniu 22 marca 2016 r. od godz. 10-00 do 12-00 przewidziano możliwość wskazania przez pracownika Starostwa Powiatowego w Sanoku miejsc i zakresu prac objętych niniejszą ofertą. Zamawiający nie gwarantuje środka transportu. Oferenci zainteresowani przeglądem winni zgłosić się nie później niż do 21 marca.

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988