Udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego w kwocie 9.720.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2012. IN.272.16.2012

Udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego w kwocie 9.720.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2012

CPV 66113000-5

Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego w kwocie 9.720.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2012.

Szczegółowe warunki udzielenia i spłaty kredytu:

1) Udostępnienie kredytu nastąpi nie później niż w terminie 7 dni po dniu zawarcia umowy.

2) kredyt zostanie udzielony bez odrębnego wniosku kredytowego, w walucie polskiej,

3) Planowany okres kredytowania – do dnia 31.12.2023 roku

4) spłata odsetek w okresach miesięcznych na podstawie zawiadomienia przez Bank.

5) odsetki od kredytu naliczane będą od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Odsetki od kredytu naliczane będą w okresach miesięcznych i płatne w okresach miesięcznych w ostatnim roboczym dniu miesiąca kończącego kalendarzowy miesiąc począwszy od sierpnia 2012.

6) dla wyznaczenia wysokości odsetek przyjmuje się rok równy 365 dni oraz rzeczywistą liczbę dni w miesiącu,

7) W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki będą naliczane do dnia spłaty,

8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub części bez ponoszenia dodatkowych opłat.

9) oprocentowanie kredytu będzie zmienne,

10) kredyt zostanie przelany na konto wskazane przez Zamawiającego w 3 transzach:

I transza w wysokości 3.000.000,00 zł - w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy,

II transza w wysokości 3.000.000,00 zł – w terminie do 31.08.2012 r.

III transza w wysokości 3.720.000,00 zł – w terminie do 30.10.2012 r.

11) stopa bazowa do ustalenia oprocentowania:

- do oferty: według stawki WIBOR 1M na dzień 15 maja 2012 (tj. 4.91). UWAGA: Do kalkulacji ceny należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni w poszczególnych latach.

- do umowy: oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy to suma stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zostanie zawarta umowa i marży Wykonawcy (ma zastosowanie do końca miesiąca kalendarzowego, w którym zostanie zawarta umowa).

Przy naliczaniu odsetek za każdy kolejny okres odsetkowy wykonawca stosuje stawkę WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc obrachunkowy, powiększoną o marżę Wykonawcy. Czyli np. odsetki od 1 lipca – WIBOR 1M – 30 czerwca. Zmiana oprocentowania następuje każdego pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca.

12) Bank nie będzie naliczał żadnych prowizji, ani opłat z tytułu udzielenia kredytu.

13) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową. Zabezpieczenie może być realizowane w przypadku zwłoki w spłacie rat kapitałowych lub odsetek przekraczającej 30 dni.

14) Rozliczenia pomiędzy Bankiem a Powiatem Sanockim będą prowadzone w PLN.

15) Powiat Sanocki wyraża zgodę na złożenie pisemnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji w świetle przepisów art. 97 ust. 1 i 2 Prawo bankowe.

16) raty kapitałowe kredytu – płatne miesięcznie. Spłata miesięcznych rat kredytu - płatna w ostatnim dniu roboczym miesiąca kończącego kalendarzowy miesiąc, począwszy od stycznia 2012 r.

Liczba rat kredytowych –131 rat równych (73.636,00 zł) + 1 rata wyrównująca (73.684,00 zł pierwsza rata) *

* do oferty należy przyjąć, że ostatnia rata płatna będzie na koniec grudnia 2023 r.

Uwaga: do oferty należy przyjąć termin wypłaty I transzy kredytu w dniu 6 lipca 2012 r. Jednakże należy zwrócić uwagę, że termin ten uzależniony będzie od daty podpisania umowy. Ponieważ na dzień sporządzania niniejszej SIWZ trudno jest określić ile czasu zajmie wykonanie czynności badania ofert, a w następstwie wyboru oferty najkorzystniejszej, rozpatrzenia ewentualnych odwołań stąd też datę wypłaty kredytu – 6 lipca 2012 r. należy przyjąć do oferty i traktować jedynie jako hipotetyczną datę wypłaty środków z kredytu.

1. Termin wykonania zamówienia

Termin uruchomienia kredytu : do 7 dni od dnia podpisania umowy.

Umowa zostanie zawarta na okres do dnia 31 grudnia 2023 r.

Termin składania ofert: 6 lipca 2012 r., godz. 12.00

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Sanoku:

38-500 Sanok

ul. Rynek 1, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku)

Termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 lipca 2012 r. o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego (III piętro, pok. Nr 40).

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988