Ubezpieczenie majątku i innych interesów powiatu sanockiego wraz z jednostkami organizacyjnymi z podziałem na dwie części

Ubezpieczenie majątku i innych interesów powiatu sanockiego wraz z jednostkami organizacyjnymi z podziałem na dwie części

Numer postępowania

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

IN.272.20.2012

Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:

- Biuletyn Zamówień Publicznych nr 132499-2012 z dnia 18.06.2012 r.

- strona internetowa Zamawiającego – www.bip.powiat-sanok.pl

- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.


Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Sanockiego wraz z jednostkami organizacyjnymi. Przedmiot zamówienia podlega podziałowi na n/w części:

część I : Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Sanockiego wraz z jednostkami organizacyjnymi. Zakres zamówienia obejmuje:

1) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,

2) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,

3) ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia,

4) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,

5) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

część II: ubezpieczenie pojazdów mechanicznych posiadanych przez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne Powiatu Sanockiego. Zakres zamówienia obejmuje:

1) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,

2) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty AUTO CASCO,

3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,

4) bezskładkowe ubezpieczenie Assistance (jeśli Wykonawca takie posiada),

5) bezskładkowe ubezpieczenie Zielona Karta.


Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66515100 – 4 (usługi ubezpieczenia od ognia), 66515400 – 7 (usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów), 66515000 – 3 (usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty), 66516400 – 4 (usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej), 66516000 – 0 (usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej), 66516500-5 (usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywanym zawodem), 66516100 – 1 (usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej), 66514110 – 0 (usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych), 66512100 – 3 (usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków) 66516300-3 (usługi ubezpieczenia jednostek pływających od odpowiedzialności cywilnej).

Wymienione usługi należą do kategorii usług CPC nr 6.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

5. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających
w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usługi, stanowiących nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego i podlegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom.

Zamawiający na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: maksymalnie 24 miesiące począwszy od dnia 14.07.2012 r., z zawarciem umowy na okres 12 miesięcy, z możliwością automatycznego przedłużenia umowy na kolejny okres 12 – miesięczny w przypadku, gdy Zamawiający wyrazi pisemnie wolę jej przedłużenia najpóźniej na 2 miesiące przed końcem pierwszego rocznego okresu wykonywania zamówienia; Wykonawcy nie przysługuje prawo odmowy przedłużenia umowy.

Polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane na okres roczny, zgodny z terminem wykonania zamówienia, z wyjątkiem ubezpieczeń aktualnych, zawartych wcześniej, w odniesieniu do których dokumenty ubezpieczeniowe będą wystawiane na okres od następnego dnia po wygaśnięciu tych umów do końca pierwszego rocznego okresu wykonania zamówienia, z zastrzeżeniami dotyczącymi ubezpieczeń komunikacyjnych OC/AC/NNW/Assistance, o których mowa w pkt.3.

Polisy potwierdzające ubezpieczenie obowiązkowe OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, Auto Casco, NNW kierowcy i pasażerów oraz Assistance będą wystawiane na pełen roczny okres ubezpieczenia, rozpoczynający się w terminie wykonania zamówienia od następnego dnia po wygaśnięciu dotychczasowych umów.

Uwaga: Powiatowy Zarząd Dróg posiada umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami zawartą na okres od 14.04.2012 do 13.04.2013 r. Umowa ta obejmuje także OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, OC pracodawcy oraz OC za podwykonawców. W związku z tym wskazany wyżej zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obowiązywać będzie w pierwszym rocznym okresie wykonania zamówienia przez okres trzech miesięcy (od 14.04.2013 r. do 13.07.2013 r.) oraz przez cały drugi roczny okres wykonania zamówienia (od 14.07.2013 r. do 13.07 2014 r.). Pozostałe rozszerzenia OC wymienione w niniejszej specyfikacji obejmują Powiatowy Zarząd Dróg w dwóch rocznych okresach wykonania zamówienia. Wykonawcy są zobligowani uwzględnić niniejszą informację określając cenę za wykonanie usługi w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w Starostwie Powiatowym w Sanoku, Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze (parter budynku), lub za pośrednictwem poczty pod ten sam adres.

Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego upływa dnia 28.06.2012 r. o godz. 10.30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu dnia 28.06.2012 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego, w Starostwie Powiatowym w Sanoku, Rynek 1, 38-500 Sanok, (III piętro, pokój nr 40).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988