„Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej: Sanok – Liszna przez Sanok dla której organizatorem jest Powiat Sanocki IN.272.1.41.2019

Sanok, dn. 26.08.2019 r.

IN.272.1.41.2019

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

W imieniu Zamawiającego – Powiatu Sanockiego zapraszam do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia pn: „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Sanockiego” w ramach zadania:

„Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej: Sanok – Liszna przez Sanok dla której organizatorem jest Powiat Sanocki”

CPV 60100000-9

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3.

Termin składania ofert - 28 sierpień 2019r. do godz. 1430

Pisemną ofertę na wzorze określonym w Zał. Nr 1 wraz z formularzem cenowym – Zał. Nr 2
w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego, należy złożyć w terminie do dnia 28 sierpień 2019r. do godz. 1430 w Starostwie Powiatowym w Sanoku, ul. Rynek 1,
(Biuro Obsługi Klienta pok. 1 –parter)

O wyborze oferty najkorzystniejszej decydować będzie kryterium najkorzystniejszej kwoty deficytu.

Z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa.

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988