Rozbudowa drogi powiatowej nr 2244 R – ul. Kościelna polegająca na wykonaniu chodnika dla pieszych w miejscowości Sanok w km 0+011 – 0+119 – strona lewa- wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną IN.272.34.2016

IN.272.34.2016 Sanok, dnia 21.10.2016 r.

Zapytanie ofertowe

CPV 71320000-7

Powiat Sanocki zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2244 R – ul. Kościelna polegająca na wykonaniu chodnika dla pieszych w miejscowości Sanok w km 0+011 – 0+119 – strona lewa- wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

W zakres inwestycji wchodzi:

· pozyskanie w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2015.2031 j.t.) działek nr 2177/1, 2177/2 celem zlokalizowania chodnika o normatywnych parametrach;

· zaprojektowanie zjazdu do działki o nr ewid. 2179/2 w ciągu projektowanego chodnika;

· obniżenie chodnika na istniejącym przejściu dla pieszych;

· na pozostałym odcinku zaprojektowanie wymiany nawierzchni chodnika w granicy pasa drogowego drogi powiatowej nr 2244R – ul. Kościelna w trybie na zgłoszenie wykonania robót;

· opracowanie projektu budowlanego oraz wykonawczego;

· opracowanie dokumentacji, celem przeprowadzenia procedury przetargowej umożliwiającej wyłonienie wykonawcy robót oraz realizację zadania tj. kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, przedmiar robót, szczegółowe specyfikacje techniczne;

· przygotowanie wniosku do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z pozyskaniem gruntów pod inwestycję oraz niezbędnymi załącznikami;

· uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień wymaganych odrębnymi przepisami, niezbędnych do realizacji inwestycji;

· pełnienie nadzoru autorskiego w wymiarze do 5-ciu pobytów na budowie.

Termin wykonania dokumentacji – 3 miesiące od daty podpisania umowy.

Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami:

Marzena Jachińska (Wydział Inwestycji Zamówień Publicznych Starostwo Powiatowe w Sanoku), tel. 013 46 529 42 w godz. 7 30 – 15 30.

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 03.11.2016 r. w zaklejonej kopercie z opisem na kopercie; Oferta na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2244 R – ul. Kościelna polegająca na wykonaniu chodnika dla pieszych w miejscowości Sanok w km 0+011 – 0+119 – strona lewa- wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.” – biuro podawcze – parter budynku lub na adres mailowy zp@powiat-sanok.pl

Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty i podpisania umowy.

Otrzymują:

  1. adresat
  2. a/a
Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988