Remont pomieszczeń internatu Zespołu Szkół nr 4.

„Remont pomieszczeń internatu Zespołu Szkół nr 4”.

CPV 45453000-7, 45100000-8, 45262520-2, 45431100-8, 45431200-9, 45410000-4, 45442100-8, 45421131-1, 45331200-8, 45421152-4

Zamawiający:

Powiat Sanocki

38-500 Sanok

Rynek 1

Tel. (013) 46 52 900, Fax. (013) 46 52 988

e-mail : zp@powiat-sanok.pl http://www.powiat-sanok.pl

NIP 687-17-86-679 REGON 370440703

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Remont pomieszczeń internatu Zespołu Szkół nr 4.

Zakres robót budowlano - remontowych obejmuje:

- wymianę posadzek na gres polerowany i podłóg

- uzupełnienie tynków z wygładzeniem całości gładzią której głównym składnikiem jest gips

- malowanie ścian emulsją silikatową do wnętrz

- wymiana ościeżnic i skrzydeł drzwiowych do pomieszczeń w świetle 90 cm

- wymiana drzwi w korytarzu na AL. szklone, o szer. większego skrzydła w

świetle min. 90 cm

- zamurowanie zbędnych otworów

- wymiana kabin prysznicowych i w.c. na giszetowe

- wymiana urządzeń sanitarnych

- sprawdzenie i udrożnienie pionów wentylacyjnych z wymianą kratek wentylacyjnych

- kompletna wymiana instalacji elektrycznych na Cu

- uzupełnienie instalacji o alarmową kamer, internetową wi-fi, telewizyjną

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumentacja projektowa obejmuje projekt budowlany, projekty wykonawcze, informację dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przedmiary robót. Dokumenty te stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jeśli istnieją roboty, które Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności może przewidzieć na etapie zapoznania się z dokumentacją przetargową w tym w szczególności z dokumentacją projektową, ale nie objęte przedmiarami robót – Zamawiający nie będzie ich traktował jako roboty dodatkowe.

Roboty dodatkowe to takie, które spełniają łącznie przesłanki: nie są objęte niniejszym zamówieniem, nie przekraczają 50% wartości niniejszego zamówienia (realizowanego), niezbędne do prawidłowego wykonania niniejszego zamówienia, ich wykonanie stanie się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia – jeżeli z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od niniejszego zamówienia wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie niniejszego zamówienia będzie uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego (przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy).

Zamawiający wymaga, aby realizować zadanie zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, przepisami wykonawczymi. Jeśli na etapie realizacji robót wykonane przez wykonawcę prace, będą zgodne z dokumentacją projektową, ale niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, przepisami wykonawczymi – Wykonawca pokryje koszty realizacji prac mających na celu doprowadzenie do zgodności z obowiązującymi przepisami. Wykonawca nie będzie miał w tym względzie roszczeń do Zamawiającego. Powyższe ryzyko należy uwzględnić kalkulując cenę oferty.

Wszelkie niejasności dotyczące rozwiązań projektowych Wykonawca samodzielnie wyjaśniać będzie z właściwym projektantem oraz inspektorem nadzoru.

Podane w opisach – w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych nazwy własne, wskazanie na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza w tym przypadku rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu jakościowego, technologicznego i wydajnościowego (lub lepszego) od wskazanego w w/w dokumentach przetargowych. Oznacza to, że oferowane materiały muszą posiadać podstawowe parametry nie gorsze niż wskazania przykładowe w dokumentacji projektowej.

Termin wykonania zamówienia:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.08.2012r.

Termin składania ofert: 30.07.2012r. godz. 09:30

Termin otwarcia ofert: 30.07.2012r. godz. 10:00

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988