Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2220R Mrzygłód – Tyrawa Wołoska na rzece San w km 0+360

„Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2220R Mrzygłód – Tyrawa Wołoska na rzece San w km 0+360”.

CPV 45221111-3

45221115-1

45221110-6

45221119-9

Przedmiotem zamówienia jest „Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2220R Mrzygłód – Tyrawa Wołoska na rzece San w km 0+360”, w zakresie zgodnym z przedmiarem robót i opisem technicznym stanowiącymi załączniki do niniejszej SIWZ (odpowiednio załącznik Nr 7, Nr 6).

Przewidywany zakres robót remontowych obejmuje prace w obrębie:

· dźwigarów głównych mostu,

· paneli pomostu,

· stężeń,

· łożysk,

· elementów wyposażenia,

· podpór,

· dojazdów do mostu.

Celem planowanego remontu jest usunięcie istniejących zagrożeń, poprawa stanu technicznego mostu, przywrócenie pełnej przydatności eksploatacyjnej oraz zwiększenie jego trwałości.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumentacja projektowa obejmuje projekt budowlany, projekty wykonawcze, informację dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przedmiar robót. Dokumenty te stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jeśli istnieją roboty, które Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności może przewidzieć na etapie zapoznania się z dokumentacją przetargową, w tym w szczególności z dokumentacją projektową, ale nie objęte przedmiarami robót – Zamawiający nie będzie ich traktował jako roboty dodatkowe.

Roboty dodatkowe to takie, które spełniają łącznie przesłanki: nie są objęte niniejszym zamówieniem, nie przekraczają 50% wartości niniejszego zamówienia (realizowanego), niezbędne do prawidłowego wykonania niniejszego zamówienia, ich wykonanie stanie się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia – jeżeli z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od niniejszego zamówienia wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie niniejszego zamówienia będzie uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego (przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy).

Zamawiający wymaga, aby realizować zadanie zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, przepisami wykonawczymi. Jeśli na etapie realizacji robót wykonane przez wykonawcę prace będą zgodne z dokumentacją projektową, ale niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, przepisami wykonawczymi – Wykonawca pokryje koszty realizacji prac mających na celu doprowadzenie do zgodności z obowiązującymi przepisami. Wykonawca nie będzie miał w tym względzie roszczeń do Zamawiającego. Powyższe ryzyko należy uwzględnić kalkulując cenę oferty.

Wszelkie niejasności dotyczące rozwiązań projektowych Wykonawca samodzielnie wyjaśniać będzie z właściwym projektantem oraz inspektorem nadzoru.

Podane w opisach – w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych nazwy własne, wskazanie na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza w tym przypadku rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu jakościowego, technologicznego i wydajnościowego (lub lepszego) od wskazanego w w/w dokumentach przetargowych. Oznacza to, że oferowane materiały muszą posiadać podstawowe parametry nie gorsze niż wskazania przykładowe w dokumentacji projektowej.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty a przed zawarciem umowy przekaże Zamawiającemu uzupełniony harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji robót, stanowiący załącznik do umowy. Płatność oraz wysokość faktur za realizację robót odbywać się będzie oraz zostanie ustalona zgodnie z w/w harmonogramem, zatwierdzonym przez kierownika robót, inspektora nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiającego.

Termin wykonania zamówienia:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.10.2012 r.

W związku z dofinansowaniem inwestycji ze środków Budżetu Państwa w ramach programu usuwania skutków klęsk żywiołowych, Zamawiający zobligowany jest rozliczyć zadanie w ściśle określonym terminie.

Termin składania ofert: 24.05.2012 r. godz. 09:00, Miejsce: Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku)

Termin otwarcia ofert: 24.05.2012 r. godz. 10:00, Miejsce: siedziba Zamawiającego (III piętro, pok. Nr 40)

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988