Przebudowa drogi powiatowej Sanok - Liszna nr 2222 R w km od 3+460 do 5+285 w miejscowości Liszna IN.272.5.2016

Przebudowa drogi powiatowej Sanok - Liszna nr 2222 R w km od 3+460 do 5+285 w miejscowości Liszna.

IN.272.5.2016

CPV 45233140-2


Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej Sanok - Liszna nr 2222 R w km od 3+460 do 5+285 w miejscowości Liszna, w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącymi załączniki do niniejszej SIWZ.

Projektowana przebudowa drogi jest typową inwestycją liniową o charakterze poprawy istniejącego obiektu bez zmiany charakterystycznych wymiarów i powierzchni.

Zgodnie z dokumentacją techniczną przebudowę zaprojektowano w istniejącym pasie drogowym w obecnym przebiegu drogi o szerokości 4,00 - 5,50 m.

W ramach przebudowy drogi zostanie wykonane m.in.:

- oczyszczenie rowów z namułu,

- oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni,

- jezdnia, w technologii wielowarstwowej o następującej konstrukcji:

Ø wyrównanie istniejącej nawierzchni warstwą z masy grysowo – żwirowej grubości średnio 3 cm po zagęszczeniu,

Ø wykonanie warstwy podbudowy - warstwa wiążąca z masy mineralno - bitumicznej klińcowo – żwirowej o lepiszczu asfaltowym grubości 4 cm po zagęszczeniu,

Ø warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm po zagęszczeniu,

- usypanie poboczy wraz z powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową i posypaniem grysami,

Jeśli istnieją roboty, które Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności może przewidzieć na etapie zapoznania się z dokumentacją przetargową, w tym w szczególności z dokumentacją projektową, ale nie objęte przedmiarami robót – Zamawiający nie będzie ich traktował jako roboty dodatkowe.

Roboty dodatkowe to takie, które spełniają łącznie przesłanki: nie są objęte niniejszym zamówieniem, nie przekraczają 50% wartości niniejszego zamówienia (realizowanego), niezbędne do prawidłowego wykonania niniejszego zamówienia, ich wykonanie stanie się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia – jeżeli z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od niniejszego zamówienia wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie niniejszego zamówienia będzie uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego (przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy).

Zamawiający wymaga, aby realizować zadanie zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, przepisami wykonawczymi.

Wszelkie niejasności dotyczące rozwiązań projektowych Wykonawca samodzielnie wyjaśniać będzie z projektantem oraz inspektorem nadzoru.

Podane w opisach – w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych nazwy własne, wskazanie na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza w tym przypadku rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu jakościowego, technologicznego i wydajnościowego (lub lepszego) od wskazanego w w/w dokumentach przetargowych. Oznacza to, że oferowane materiały muszą posiadać podstawowe parametry nie gorsze niż wskazania przykładowe w dokumentacji projektowej.

Materiały mające wartość użytkową pochodzące z rozbiórki, stanowią własność Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest składować i przetransportować materiały w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku.

Termin wykonania zamówienia:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w okresie od dnia 05.09.2016 r. do dnia 10.11.2016 r.

Termin realizacji zamówienia związany jest z planowanym wykonaniem robót na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej Nr 2222R Sanok - Liszna w m. Liszna w km 5+285 - 5+315".


Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku). Termin składania ofert upływa w dniu

24.05.2016 r. o godz. 08:30

Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę.

Oferty złożone po terminie wyznaczonym nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania.

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego oferenta więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego oferenta.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.05.2016 r. o godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego (parter, pok. Nr 57)

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988