”Przebudowa drogi powiatowej nr 2247R ul. Daszyńskiego – polegająca na budowie chodnika w km od 0+247 do 0+361”. IN.272.14.2018

”Przebudowa drogi powiatowej nr 2247R ul. Daszyńskiego – polegająca na budowie chodnika w km od 0+247 do 0+361”.


CPV 45233140-2, 45233222-1, 45232452-5, 45231300-8

IN.272.14.2018

. Przedmiotem zamówienia jest ”Przebudowa drogi powiatowej nr 2247R ul. Daszyńskiego – polegająca na budowie chodnika w km od 0+247 do 0+361”, w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącymi załączniki do niniejszej SIWZ.

Zgodnie z dokumentacją techniczną przebudowa polega na wykonaniu prawostronnego chodnika w granicach istniejącego pasa drogowego.

W ramach przebudowy drogi zostaną wykonane m.in.:

- roboty przygotowawcze,

- zabezpieczenie kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego,

- studnia ściekowa,

- regulacja pionowa zaworów i włazów,

- chodnik z kostki betonowej,

- wykonanie zjazdów w ciągu chodnika,

- oznakowanie pionowe i poziome,

Wymagane jest, aby zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami zaś dostarczone w ramach przedmiotu zamówienia materiały, wyroby, urządzenia i wyposażenie posiadały oznakowanie zgodności poświadczające dopuszczenie do stosowania i sprzedaży na terenie Unii Europejskiej (Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności – tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1226 z późn. zm.) oraz posiadały wymagane certyfikaty wydane przez jednostki oceniające zgodność.

Jeżeli w dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z dokumentacją stanowiącą załączniki do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w składanej ofercie, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku gdy w dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ jest odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne".


Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 30.10.2018 r.


Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku). Termin składania ofert upływa w dniu 02.07.2018 r. o godz. 10:30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.07.2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego (parter, pok. Nr 57)

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988