Przebudowa drogi powiatowej nr 2046R Krzemienna –Raczkowa - Jurowce w km od 12+229 do 12+774 w m. Raczkowa IN.272.1.30.2016

IN.272.1.30.2016 Sanok, dn. 19.09.2016 r.

Zapytanie ofertowe

Powiat Sanocki zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2046R Krzemienna –Raczkowa - Jurowce w km od 12+229 do 12+774 w m. Raczkowa, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym oraz zgodnie z przedmiarem robót, SST i dokumentacją techniczną.

CPV 45233140-2

Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje:

- wykonanie przepustów,

- podbudowę z kruszywa łamanego,

- wykonanie nawierzchni z płyt drogowych oraz ażurowych,

- skropienie kruszywa emulsją,

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych,

- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego,

- wykonanie rowów z odcinkowym umocnieniem korytkami ściekowymi i ażurami.

Termin wykonania zamówienia – 16.12.2016 r.

Inwestycja realizowana będzie przy użyciu materiałów Zamawiającego tj:

1. Piasek do betonów zwykłych naturalny,

2. Płyty drogowe żelbetowe ażurowe

3. Płyty drogowe żelbetowe pełne

4. Płyty ściekowe betonowe 60x50x15 cm, typ korytkowy

5. Pospółka

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny podanej w ofercie.

Wymagany okres gwarancji i rękojmi za wady – 36 m-cy.

Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami:

Marzena Jachińska (Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwo Powiatowe w Sanoku), tel. 13 46 529 29, 942 w godz. 7 30 – 15 30, mail: zp@powiat-sanok.pl

Oferty prosimy składać na formularzu ofertowym w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 23.09.2016 r. do godziny 09.00 z opisem na kopercie - Oferta na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2046R Krzemienna – Raczkowa - Jurowce w km od 12+229 do 12+774 w m. Raczkowa.

Miejsce składania ofert – biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.09.2016 r. o godz. 09.10 w pok. Nr 57, otwarcie ofert jest jawne.

Kryterium oceny ofert będzie najniższa cena. W kalkulacji ceny oferty należy ująć opracowanie tymczasowego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, stałej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem (8 kpl. znaków) oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy uproszczony.

Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty i podpisania umowy.

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988