Przebudowa budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku IN.272.21.2017

Przebudowa budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku

IN.272.21.2017

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Przedmiot zamówienia opisują następujące nazwy i kody numeryczne Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000-7 Roboty budowlane

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku”. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności przebudowę pomieszczeń internatu w zakresie ciągów komunikacyjnych, łazienek oraz pomieszczeń mieszkalnych, wymianę stolarki drzwiowej, wykonanie dodatkowych pionów wentylacyjnych, wykonanie schodów ewakuacyjnych, budowa od strony południowej podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wymianę instalacji elektrycznej, rozbudowę sieci logicznej oraz monitoringu. Zadanie realizowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania: 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania: 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ. Roboty budowlane, będą wykonywane w budynku czynnym, dlatego konieczne będzie uzgodnienie czasu i terminu wykonywania prac z użytkownikiem obiektu – Dyrekcją szkoły. Wszystkie roboty objęte zamówieniem należy przeprowadzić w taki sposób, aby możliwe było prowadzenie zajęć dydaktycznych i zapewnione było całkowite bezpieczeństwo uczniom, pracownikom szkoły i osobom postronnym. Zasadniczy zakres robót obejmuje wykonanie: a) schodów ewakuacyjnych, b) przebudowy pomieszczeń internatu, c) podjazdu dla osób niepełnosprawnych, d) uzupełnienia tynków, okładzin i malowania, e) nadproży w miejscach projektowanych otworów drzwiowych, f) wymiany stolarki drzwiowej, g) przebudowę instalacji sanitarnej i wodnej, h) wykonanie instalacji elektrycznej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji, zamawiający określił we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ oraz w załączonych dokumentacjach projektowych i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących odpowiednio załączniki Nr 8 i Nr 9 do niniejszej SIWZ. Dołączone do SIWZ przedmiary robót (załącznik nr 10 do SIWZ) mają charakter pomocniczy i nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia i podstawy wyceny ofert. Przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarach robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji. Dokumentacja dot. branży elektrycznej zawiera szerszy zakres robót dlatego należy wyceniać zgodnie z ilościami podanymi w przedmiarach robót elektrycznych. Jeżeli w dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z dokumentacją stanowiącą załączniki do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w składanej ofercie, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku gdy w dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ jest odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne". Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: - wykonywanie prac fizycznych przy robotach budowlanych objętych zakresem zamówienia wskazanym w pkt 3 SIWZ w tym operatorów sprzętu - jeżeli w przypadku wykonawcy lub podwykonawcy wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy (obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy np. rozliczania się w formie podwykonawstwa z konkretnymi osobami wykonującymi wskazane czynności w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej). Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku przez zamawiającego zawarto w § 14 wzoru umowy - załącznik Nr 7 do SIWZ.


Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie do dnia 22 stycznia 2018 r.

W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 2 sierpnia 2017 r. do godz. 10.30 na adres wskazany w pkt 11.1. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 11.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 sierpnia 2017 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego (parter, pok. Nr 57)

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988