Plan postępowań o udzielenie zamówień Powiatu Sanockiego na 2017 rok

Sanok 21.03.2017 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień
Powiatu Sanockiego na 2017 rok

Powiat Sanocki zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.2164z późn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 r.

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartości zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1.

Studia podyplomowe dla nauczycieli i nauczycielek i instruktorów zawodu

usługa

Zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138 o ustawy PZP

33 400,00 zł

I

2.

Kursy i szkolenia doskonalące dla nauczycieli i nauczycielek i instruktorów zawodu

usługa

Zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138 o ustawy PZP

79 480,00 zł

I

3.

Zajęcia specjalistyczne, kursy, szkolenia dla uczniów i uczennic szkół zawodowych

usługa

Zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138 o ustawy PZP

107 250,00 zł

I

4.

Wyposażenie/doposażenie technicznego zaplecza dla zawodów

szkolnictwa zawodowego

dostawa

przetarg nieograniczony

460 263,56 zł

I

5.

Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Sanoku przy ul. Sadowej 21

robota budowlana

przetarg nieograniczony

2 899 079,69

I

6.

Przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 4, Przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 2

robota budowlana

przetarg nieograniczony

820 000,00 zł

I

7.

Zakup wyposażenia dydaktycznego

dostawa

przetarg nieograniczony

1 410 000,00 zł

I

8.

Dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do komputerów, drukarek oraz kserokopiarek dla Powiatu Sanockiego oraz jednostek podległych

dostawa

przetarg nieograniczony

250 000,00 zł

II

9.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2235R ul. Traugutta w Sanoku w km od 0+160 do 0+982 na dz. ewid. Nr 79/4, 79/5, 79/6, 291/4, 596/5

robota budowlana

przetarg nieograniczony

2 101 329,00 zł

II

10.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2228R Zagórz-Poraż w km od 3+020 do 3+401

robota budowlana

przetarg nieograniczony

380 000,00 zł

II

11.

Wykonanie właściwych robót budowlanych w ramach zadania finansowego pn.: ”Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2235R Sanok – Dobra w miejscowości Dobra w km 17+828”.

robota budowlana

przetarg nieograniczony

3 500 000,00 zł

I

12.

Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska położonego w Sanoku przy ulicy Szopena na dz. o nr ewid. 89/1”- etap II

robota budowlana

przetarg nieograniczony

2 805 980,00 zł

I

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988