PCOJOPS.160.2.2018 - Dostawa artykułów żywnościowych w Częściach dla Zespołu Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku, Zespołu Szkół nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku i Zespołu Szkół nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych w Częściach dla Zespołu Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku, Zespołu Szkół nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku i Zespołu Szkół nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku

Nazwa, adres Zamawiającego oraz adres poczty elektronicznej, strony internetowej Zamawiającego:

Zamawiającym jest Powiatowe Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego w Sanoku, ul. Jagiellońska 22, 38-500 Sanok, które działa jako pełnomocnik Zespołu Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku, Zespołu Szkół nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku i Zespołu Szkół nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku.

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.bip.powiat-sanok.pl

e-mail: jgawlewicz.centrum@powiat-sanok.pl.

Godziny pracy Zamawiającego: od 700 do 1500, od poniedziałku do piątku.

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 i nast. ustawy Pzp.

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku, Zespołu Szkół nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku i Zespołu Szkół nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku.

2. Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów żywnościowych, wyszczególnionych w Częściach dla Zespołu Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku, Zespołu Szkół nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku i Zespołu Szkół nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku.

Nr Części

Nazwa przedmiotu zamówienia

1

Dostawa pieczywa

2

Dostawa artykułów spożywczych

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią Formularze asortymentowo-cenowe Załączniki nr 2 dla poszczególnych Części, będące integralną częścią SIWZ.

4. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia, określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych CPV:

Główny przedmiot: 15000000-8 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

Dodatkowe przedmioty: 15810000-9 Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

15800000-6 Różne produkty spożywcze

Termin wykonania zamówienia:

Realizacja przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego przy ul. Jagiellońskiej 22, w Kancelarii czynnej w godzinach od 700 do 1500, od poniedziałku do piątku.

2. Termin składania ofert: do godz. 900 w dniu 28.06.2018 r.

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) Wykonawcy, zaadresowane na adres Powiatowego Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego w Sanoku (ul. Jagiellońska 22, 38-500 Sanok)

Miejsce otwarcia ofert: w siedzibie Zamawiającego przy ul. Jagiellońskiej 22, w Sanoku – Kancelaria.

Termin otwarcia ofert: 28.06.2018 r., o godz. 915.

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988