PCOJOPS.160.1.2016 - Dostawa artykułów żywnościowych w Częściach dla Zespołu Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku, Zespołu Szkół nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku i Zespołu Szkół nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku

Nazwa, adres Zamawiającego oraz adres poczty elektronicznej, strony internetowej Zamawiającego:

Zamawiającym jest Powiatowe Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego w Sanoku, ul. Jagiellońska 22, 38-500 Sanok, które działa jako pełnomocnik Zespołu Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku, Zespołu Szkół nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku i Zespołu Szkół nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku.

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.bip.powiat-sanok.pl

e-mail: dstanczak.centrum@powiat-sanok.pl.

Godziny pracy Zamawiającego: od 730 do 1530, od poniedziałku do piątku.

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art.10 ust. 1 i art. 39 i nast. ustawy Pzp.

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku, Zespołu Szkół, Zespołu Szkół nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku i nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku.

2. Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów żywnościowych, wyszczególnionych w Częściach dla Zespołu Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku, Zespołu Szkół nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku i Zespołu Szkół nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku.

Nr Części

Nazwa przedmiotu zamówienia

1

Dostawa pieczywa

2

Dostawa artykułów nabiałowych

3

Dostawa wyrobów wędliniarskich, mięsa, drobiu oraz podrobów

4

Dostawa warzyw i owoców

5

Dostawa mrożonek

6

Dostawa artykułów spożywczych

7

Dostawa ryb mrożonych

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią Formularze asortymentowo-cenowe Załączniki nr 2 dla poszczególnych Części, będące integralną częścią SIWZ.

4. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia, określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych CPV:

Główny przedmiot: 15.00.00.00-8 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

Dodatkowe przedmioty: 15.81.00.00-9 Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

15.50.00.00-3 Produkty mleczarskie

15.10.00.00-9 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

15.30.00.00-1 Owoce, warzywa i podobne produkty

15.33.11.70-9 Warzywa mrożone

15.80.00.00-6 Różne produkty spożywcze

15.22.10.00-3 Ryby mrożone

5. Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotów zamówienia, które:

5.1. Spełniają wymagania opisane w Formularzach asortymentowo-cenowych;

5.2. Są wysokiej jakości;

5.3. Posiadają stosowne atesty, świadectwa, certyfikaty lub inne dokumenty dopuszczające do spożycia;

5.4. Spełniają wymogi sanitarne dotyczące środków transportu żywności uregulowanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia nr 179 z dnia 19.12.2002 r.;

5.5. Spełniają wymagania określone w Ustawie z dnia 11.05.2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 634);

5.6. Spełniają wymogi HACCP określone w Ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r. nr 171, poz. 1225).

6. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzach asortymentowo-cenowych dla danej Części na okres do 31.08.2017 r.

7. Ilości wskazane w Formularzach asortymentowo-cenowych są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi w celu porównania ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty. Minimalny zakres zamówienia z gwarancją wykonania wynosi 70% ilości podanych w formularzach asortymentowo-cenowych, natomiast realizacja pozostałej części zamówienia uzależniona jest od:

1) ilości konsumentów korzystających z obiadów w Zespole Szkół nr 1 w Sanoku,

2) ilości uczniów mieszkających w internacie Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku.

Wykonawcom, z którymi Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w 100% wielkości podanej w Formularzach asortymentowo-cenowych.

8. Wymagania Zamawiającego dotyczące dostaw przedmiotów zamówienia opisanych w Formularzach asortymentowo-cenowych:

a) Zamówienia należy realizować zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego.

b) Dostawa towarów na koszt i ryzyko Wykonawcy do magazynu żywnościowego:

- Zespołu Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku,

- Zespołu Szkół nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku

- Zespołu Szkół nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku.

c) Dostarczony towar musi posiadać opis (metkę): nazwę dostawcy, wagę lub pojemność, czytelny termin przydatności do spożycia wg wskazań producenta.

d) W przypadku złej jakości dostarczonego towaru lub niezgodnego z zamówieniem Zamawiający odmawia przyjęcia, a Wykonawca wymienia go na wolny od wad w ciągu 24 godzin od dostarczenia przedmiotów zamówienia.

e) Do każdej dostawy Wykonawca dołącza dokument potwierdzający ilość, wagę, rodzaj, cenę towaru będącego przedmiotem dostawy – fakturę VAT lub inny dokument.

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert:

a) wariantowych,

b) równoważnych.

10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie częścią jest każda kompletna część. Ofertę można składać do jednej, kilku lub wszystkich części.

11. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na zrealizowanie dostaw będących przedmiotem zamówienia.

12. Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

13. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.

14. Ceny jednostkowe brutto zaoferowanych przedmiotów zamówienia nie mogą być podwyższane przez okres realizacji umowy za wyjątkiem przypadku zmiany stawki podatku VAT. Stawka podatku VAT może się zmienić zgodnie obowiązującymi przepisami wykonawczymi w tych sprawach, po przedstawieniu Dyrektorowi Powiatowego Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego w Sanoku informacji na temat dotychczasowych cen i cen po zmianie oraz aneksu do umowy. Zmiany cen, o których mowa mogą nastąpić od daty wejścia w życie stosownych przepisów. Cena jednostkowa netto nie może być podwyższana.

Termin wykonania zamówienia:

Realizacja przedmiotu zamówienia: do 31 sierpnia 2017 r., licząc od daty podpisania umowy.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego przy ul. Jagiellońskiej, w Kancelarii czynnej w godzinach od 730 do 1530, od poniedziałku do piątku.

2. Termin składania ofert: do godz. 900 w dniu 19.12.2016 r.

3. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) Wykonawcy, zaadresowane na adres Powiatowego Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego w Sanoku (ul. Jagiellońska 22, 38-500 Sanok).

4. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) Wykonawcy, zaadresowane na adres Powiatowego Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego w Sanoku (ul. Jagiellońska 22, 38-500 Sanok) oraz opisane:

5. Termin otwarcia ofert: 19.12.2016 r., o godz. 930

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988