OS.272.1.2017 - Utrzymanie terenów zielonych stanowiących własność Powiatu Sanockiego zlokalizowanych na terenie miasta Sanoka

OS.272.1.2017 Sanok, 2017-03-23


ZAMAWIAJĄCY

POWIAT SANOCKI

ul. Rynek 1 38 – 500 SANOK

ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro

Utrzymanie terenów zielonych stanowiących własność Powiatu Sanockiego

zlokalizowanych na terenie miasta Sanoka

I. Opis przedmiotu zamówienia :

1. Utrzymanie terenów zielonych w zakresie określonym w załączniku nr 1 ( 20 zadań ).

2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

3. Oferent zobowiązany jest dołączyć :

a. ofertę na wykonanie usługi na formularzu ofertowym - załącznik nr 2.

b. wykaz usług wykonanych w latach 2015 – 2016 – załącznik nr 3.

c. wykaz narzędzi i wyposażenia oraz urządzeń technicznych będących w posiadaniu Oferenta, niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia – załącznik nr 4,

d. wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia – załącznik nr 5.

4. Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty :

a. kopię aktualnego dokumentu określającego status prawny oferenta ( np. wypis z rejestru działalności gospodarczej, odpis KRS, itp. ),

b. aktualna polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia, obowiązujący w okresie realizacji zamówienia,

c. co najmniej jedną opinię potwierdzające poprawną jakość wykonanych usług w latach 2015-2016.

Kopie składanych dokumentów należy potwierdzić „za zgodność" z oryginałem przez Oferenta.

II. Termin realizacji zamówienia: od 10 kwietnia do 30 listopada 2017 r.

III. Forma złożenia oferty :

Ofertę na formularzu ofertowym należy złożyć na adres :

Starostwo Powiatowe w Sanoku 38-500 Sanok ul. Rynek l, ( pok. nr 1 Biuro Obsługi Klienta )

z dopiskiem na kopercie „Oferta – utrzymanie zieleni. Nie otwierać.”

IV. Termin złożenia oferty : do dnia 31 marca 2017 r. do godz. 11-00

Decyduje data i czas wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Sanoku.

V. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego : tel. 13 46 57 626 e-mail ekologia@powiat-sanok.pl

Dla zainteresowanych oferentów w dniu 29 marca 2017 r. od godz. 10-00 do 12-00 przewidziana jest możliwość wskazania przez pracownika Starostwa Powiatowego w Sanoku miejsc i zakresu prac objętych niniejszą ofertą. Zamawiający nie gwarantuje środka transportu. Oferenci zainteresowani przeglądem winni zgłosić się nie później niż do 27 marca.

VI. Ocena i rozstrzygnięcie

  1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 5 dni od wyznaczonego terminu składania ofert.
  2. Kryterium wyboru ofert – najniższa cena.
  3. O terminie podpisania umowy Zamawiający zawiadomi wybranego oferenta telefonicznie.
  4. Z postępowania w sprawie zamówienia ofertowego wyklucza się:

· oferty, których zakres nie odpowiada treści niniejszego zapytania do składania ofert,

· oferty, które wpłyną po wskazanym w zapytaniu terminie ,

· oferentów, którzy nie złożyli dokumentów wskazanych w pkt 3 - 4 zapytania.

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988