OS.272.1.2016 - Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu, prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu planów, dla lasów stanowiących własność osób fizycznych, wspólnot gruntowych i spółek leśnych.

OS.272.1.2016
Sanok, 2016-03-02

ZAMAWIAJĄCY

POWIAT SANOCKI

ul. Rynek 1 38 – 500 SANOK

ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro

Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu,

prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu planów,

dla lasów stanowiących własność osób fizycznych, wspólnot gruntowych i spółek leśnych.

I. Opis przedmiotu zamówienia :

1. Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych, wspólnoty gruntowej i spółek leśnych o łącznej powierzchni 586,7086 ha.

2. Wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu uproszczonych planów urządzania lasów zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm. ).

3. Szczegółowe warunki techniczne wykonania zamówienia określa załącznik nr 1.

4. Ramowy projekt umowy określa załącznik 2.

5. Formularz ofertowy określa załącznik nr 3.

6. Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty wykaz wykonanych w latach 2013 – 2015 planów urządzenia lasu, oraz co najmniej dwie opinie potwierdzające poprawną jakość wykonanego zamówienia.


II. Termin wykonania zamówienia:

15 listopada 2016 r.


III. Forma złożenia oferty :

Ofertę na formularzu ofertowym należy złożyć na adres :

Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek l, 38-500 Sanok

z dopiskiem na kopercie „Oferta – uproszczone plany urządzenia lasu. Nie otwierać.”


IV. Termin złożenia oferty :

do dnia 15 marca 2016 r. do godz. 11-00

Decyduje data i czas wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Sanoku.


V. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego :

tel. 13 46 57 625 e-mail ekologia@powiat-sanok.pl

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988