opracowanie dokumentacji technicznej i przetargowej dotyczącej przebudowy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy na działce nr ewid. 368/3 w Zagórzu IN.272.1.26.2016

IN.272.1.26.2016 Sanok, dnia 1 września 2016 r.

Zapytanie ofertowe

Dot: przebudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy na działce nr ewid. 368/3 w Zagórzu realizowana w ramach zadania finansowego pn.: „Modernizacja dachu wielospadowego w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzu”.

Powiat Sanocki zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji technicznej i przetargowej dotyczącej przebudowy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy na działce nr ewid. 368/3 w Zagórzu realizowanej w ramach zadania finansowego pn.: „Modernizacja dachu wielospadowego w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzu.

CPV 71320000-7

Zakres opracowania obejmuje:

1. Projekt budowlany 4 egz. przebudowy budynku w zakresie konstrukcji dachu i wymiany pokrycia oraz zadaszenia tarasu i wymiany orynnowania, zawierający m.in. inwentaryzację stanu istniejącego, projekt zagospodarowania działki,

2. Projekt wykonawczy 3 egz..

3. Kosztorys inwestorski, przedmiar robót 1 egz.

4. Materiały przetargowe – 3 egz. (szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania robót).

5. Wszelkie niezbędne uzgodnienia wymagane odrębnymi przepisami, niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.

6. Sprawowanie nadzoru autorskiego w wymiarze do 8 pobytów na budowie na wezwanie Inwestora.

Ze względu na ograniczone środki finansowe szczegółowe rozwiązania oraz zakres przebudowy zostaną uzgodnione na etapie projektowania z Zamawiającym.

Termin wykonania opracowania – do 30 dni od daty podpisania umowy.

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 9 września 2016 r. (do godz. 13.00) w zaklejonej kopercie z opisem na kopercie: „Oferta na opracowanie dokumentacji technicznej i przetargowej dotyczącej przebudowy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy na działce nr ewid. 368/3 w Zagórzu realizowanej w ramach zadania finansowego pn.: „Modernizacja dachu wielospadowego w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzu” w budynku Starostwa Powiatowego w Sanoku, ul. Rynek 1 – biuro podawcze – parter budynku.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 9 września 2016 r. o godz. 13.10 w pok. Nr 57 (Wydział Inwestycji i zamówień publicznych).

Osoby wyznaczone do kontaktu z Wykonawcami: Michał Cyran tel. 13 46 52 929, 942 zp@powiat-sanok.pl

Istnieje możliwość wizji lokalnej budynku po ustaleniu terminu z Panią Joanną Leszczyńską - Skubel Kierownikiem ŚDS w Zagórzu ul. Fabryczna 8 38-540 Zagórz tel. (13) 46 22 413 domsam@poczta.onet.pl

Ważne: Dodatkowe informacje: Budynek wpisany do Gminnego rejestru zabytków - wymagane uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Przemyślu, brak MPZP dla terenu objętego inwestycją.

Zamawiający przewiduje możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty i podpisania umowy.

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988