Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2201R Besko – Mymoń w km od 0+140 do km 3+016”. IN.272.1.7.2016

IN.272.1.7.2016 Sanok, dnia 29.03.2016 r.

Zapytanie ofertowe

Dot.: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2201R Besko – Mymoń w km od 0+140 do km 3+016”.

Powiat Sanocki zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2201R Besko – Mymoń w km od 0+140 do km 3+016”.

Wstępne wytyczne do projektowania:

- klasa drogi – L lub Z,

- projektowany chodnik prawostronny w km od 0+140 do km 0+330,

- zalecane miejscowe wzmocnienie podbudowy drogi (ze wzgl. na występujące przełomy, spękania siatkowe nawierzchni)

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Projekt budowlany stanowiący załącznik do zgłoszenia wykonania robót budowlanych –4 egz.

2. Projekt wykonawczy – 3 egz..

3. Wypisy, wyrysy, mapy na istniejących zasobach PODGIK dla działek objętych inwestycją,

4. Materiały wymagane do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zawierające:

- kartę informacyjną przedsięwzięcia (3 egz. wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych ), zawierającą elementy określone w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

– ponadto karta winna zawierać w szczególności następujące dane:

Ø przewidywane natężenie ruchu,

Ø poziom hałasu emitowanego,

Ø inwentaryzacja szaty roślinnej (gatunki roślin, obecność roślinności średniej i niskiej) terenu przeznaczonego pod przedsięwzięcie,

Ø identyfikacja Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP), w obrębie których położony jest teren planowanego przedsięwzięcia oraz ustalonych dla nich celów środowiskowych,

Ø inwentaryzacja gatunków płazów w obrębie planowanych prac,

Ø identyfikacja Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd), w obrębie której położony jest obszar przedmiotowego przedsięwzięcia, określić ich stan jakościowy i ilościowy oraz wskazać wyznaczone cele środowiskowe, oraz inne wymagane przez RDOŚ w Rzeszowie.

- poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie ( w 3 egzemplarzach )
- wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (w 3 egzemplarzach),

5. Kosztorys inwestorski, przedmiar robót (uproszczony oraz szczegółowy) – 2 egz. Kosztorys inwestorski należy sporządzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389).

6. Materiały przetargowe (szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) – 3 egz.

7. Wszelkie niezbędne uzgodnienia (w tym branżowe w przypadku kolizji z sieciami) wymagane odrębnymi przepisami, niezbędne do dokonania skutecznego zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

8. Wersja elektroniczna dokumentacji projektowo - kosztorysowej - 1 CD

9. Pełnienie nadzoru autorskiego w wymiarze do 5 pobytów na budowie.

Termin wykonania opracowania – 14 dni od daty podpisania umowy.

Oferty prosimy składać w zaklejonej kopercie z opisem na kopercie: Oferta na opracowanie dokumentacji: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2201R Besko – Mymoń w km od 0+140 do km 3+016” na adres Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1 38-500 Sanok (biuro podawcze) w terminie do dnia 5 kwietnia 2016 r. do godz. 13:00.

Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty i podpisania umowy.

Sprawę prowadzi:

Michał Cyran, Wydział Inwestycji i Zamówień publicznych tel. 134652929 mail zp@powiat-sanok.pl

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988