Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2059R Zarszyn - Odrzechowa w m. Odrzechowa w km 6+877 IN.272.12.2018

Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2059R Zarszyn - Odrzechowa w m. Odrzechowa w km 6+877.

IN.272.12.2018

CPV 45221100-3, 45221111-3

Przedmiotem zamówienia jest odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2059R Zarszyn - Odrzechowa w m. Odrzechowa w km 6+877, w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącymi załączniki do niniejszej SIWZ.

Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje roboty polegające na:

- rozbiórce istniejącego mostu,

- budowie mostu stałego,

- przebudowie dojazdów do mostu stałego,

- zabezpieczeniu brzegów potoku Odrzechowskiego wraz z zabezpieczeniem dna.

Odbudowa mostu ma na celu dostosowane jego nośności do klasy A wg PN-85/S-10030,

tj. 50 ton + STANAG 2021 C150, dostosowanie go do obecnie obowiązujących warunków

technicznych

Parametry techniczne mostu stałego w m. Odrzechowa:

- Obciążenie: klasa A, tj. 50 ton wg PN-85/S-10030 + STANAG C150

- Długość całkowita konstrukcji 32,96m;

- Rozpiętość teoretyczna 20,40m;

- Długość całkowita przęsła 21,15m;

- Szerokość całkowita 9,78m;

- Szerokość jezdni 2 x 3,00m

- Szerokość chodników 2 x 1,25m;

- Kąt skosu obiektu 70°;

- Spadki poprzeczne jezdni 2%;

- Nawierzchnia jezdni mostu bitumiczna

Niweleta drogi przez obiekt mostowy przebiega w łuku o promieniu 1200m. W planie niweleta na moście usytuowana jest na odcinku prostym. Jezdnia posiada spadek poprzeczny daszkowy i = 2%, zaś chodniki spadki jednostronne w kierunku jezdni o spadku równym i = 3%.

Materiały mające wartość użytkową pochodzące z rozbiórki, stanowią własność Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest składować i przetransportować materiały w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku.

Wymagane jest, aby zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami zaś dostarczone w ramach przedmiotu zamówienia materiały, wyroby, urządzenia i wyposażenie posiadały oznakowanie zgodności poświadczające dopuszczenie do stosowania i sprzedaży na terenie Unii Europejskiej (Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności – tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1226 z późn. zm.) oraz posiadały wymagane certyfikaty wydane przez jednostki oceniające zgodność.

Termin wykonania zamówienia:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 17.12.2018 r.


Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku). Termin składania ofert upływa w dniu 28.06.2018 r. o godz. 09:30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.06.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego (parter, pok. Nr 57)


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988