„Odbudowa infrastruktury drogowej w ciągu drogi powiatowej nr 2113 R Pastwiska – Puławy w km od 0+000 do 0+700” IN.272.27.2012

„Odbudowa infrastruktury drogowej w ciągu drogi powiatowej nr 2113 R Pastwiska – Puławy w km od 0+000 do 0+700”.

IN.272.27.2012

CPV 45233142-6

Przedmiotem zamówienia jest „Odbudowa infrastruktury drogowej w ciągu drogi powiatowej nr 2113 R Pastwiska – Puławy w km od 0+000 do 0+700”, w zakresie zgodnym z przedmiarem robót i opisem technicznym stanowiącymi załączniki do niniejszej SIWZ (odpowiednio załącznik Nr 6, Nr 5).

Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje naprawę szkód popowodziowych, które wystąpiły w infrastrukturze drogowej na terenie Powiatu Sanockiego. W wyniku powodzi mającej miejsce w 2010 roku doszło między innymi do uszkodzenia dróg powiatowych poprzez rozmycie, wypłukanie nawierzchni drogi i poboczy, oraz zamulenie rowów.

Przedmiot zamówienia obejmuje roboty polegające na uzupełnieniu podbudowy drogi, ułożeniu warstwy wiążącej oraz ułożeniu warstwy ścieralnej, wykonaniu poboczy oraz oczyszczeniu pasa drogowego w tym oczyszczeniu rowów z namułu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumentacja projektowa obejmuje projekt wykonawczy, informację dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przedmiar robót. Dokumenty te stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jeśli istnieją roboty, które Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności może przewidzieć na etapie zapoznania się z dokumentacją przetargową, w tym w szczególności z dokumentacją projektową, ale nie objęte przedmiarami robót – Zamawiający nie będzie ich traktował jako roboty dodatkowe.

Roboty dodatkowe to takie, które spełniają łącznie przesłanki: nie są objęte niniejszym zamówieniem, nie przekraczają 50% wartości niniejszego zamówienia (realizowanego), niezbędne do prawidłowego wykonania niniejszego zamówienia, ich wykonanie stanie się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia – jeżeli z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od niniejszego zamówienia wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie niniejszego zamówienia będzie uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego (przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy).

Zamawiający wymaga, aby realizować zadanie zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, przepisami wykonawczymi.

Wszelkie niejasności dotyczące rozwiązań projektowych Wykonawca samodzielnie wyjaśniać będzie z inspektorem nadzoru.

Podane w opisach – w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych nazwy własne, wskazanie na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza w tym przypadku rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu jakościowego, technologicznego i wydajnościowego (lub lepszego) od wskazanego w w/w dokumentach przetargowych. Oznacza to, że oferowane materiały muszą posiadać podstawowe parametry nie gorsze niż wskazania przykładowe w dokumentacji projektowej.

Termin wykonania zamówienia:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.09.2012 r.

termin składania ofert: 13.08.2012 r. godz. 10:30
termin otwarcia ofert: 13.08.2012 r. godz. 11:00
Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988