Nabór na stanowiska animatorów sportu na obiektach ORLIK Powiatu Sanockiego

Ogłoszenie

Powiat Sanocki ogłasza nabór na stanowiska:

  1. Animatora Sportu na obiekcie ORLIK przy Zespole Szkół nr 2 w Sanoku, ul. Stróżowska 15
  2. Animatora Sportu na obiekcie ORLIK działającego przy I LO w Sanoku, ul. Zagrody 1

w okresie od 1 marca do 30 listopada 2017r.
w ramach Projektu
„Lokalny Animator Sportu”.

Forma i okres zatrudnienia umowa zlecenie zawarta na 9 miesięcy: od 01.03.2017 – 30.11.2017

Ilość godzin do przepracowania w ciągu miesiąca 69 lub 138 godzin

Praca w godzinach popołudniowych od godz. 15.00 w dni robocze oraz weekendy, według ustalonego harmonogramu

I. Wymagania niezbędne dla osób ubiegających się o stanowisko Animatora Sportu:

1) Ukończony 18 rok życia.

2) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

3) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.

4) Posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy sportu (ew. instruktor rekreacji ruchowej), organizatorzy zajęć i ew. zawodów, posiadający stosowne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

II. Wymagania dodatkowe:

1) Doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera sportu, instruktora sportu i rekreacji,

2) Przygotowanie pedagogiczne,

3) Dokładność w wykonywaniu zadań, kultura osobista, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

· organizowanie, prowadzenie i popularyzacja zajęć sportowych i rekreacyjnych (w tym imprez, turniejów itp.),

· działania profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym jak również ujemnym skutkom niedostatecznej aktywności fizycznej,

· włączenie innych instytucji i organizacji działających w środowisku do wspomagania merytorycznego realizowanych zadań na terenie obiektu sportowego,

· współpraca ze szkołami i organizacjami sportowymi w celu popularyzacji aktywności fizycznej,

· organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu oraz aktywnej postawy obywatelskiej,

· angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych lub objętych patronatem przez Ministra Sportu i Turystyki,

· doskonalenie umiejętności poprzez uczestnictwo w różnych formach szkoleniowych,

· prowadzenie wymaganej dokumentacji.

Sposób i termin składania ofert:

1) Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do 22 lutego 2017 roku (czwartek) do godziny 14.00 w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Sanoku, ul. Rynek 1 (pokój nr 1) z dopiskiem „Animator Sportu na obiekcie ORLIK przy Zespole Szkół nr 2
w Sanoku”
lub z dopiskiem „Animator Sportu na obiekcie ORLIK przy I LO w Sanoku”

2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3) Dokumentów nie odsyłamy.

4) Wszystkie załączniki są dostępne w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych, pok. 58, parter budynku Starostwa Powiatowego, ul. Rynek 1 oraz na stronie internetowej Powiatu Sanockiego (www.powiat-sanok.pl) i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, jako załącznik do ogłoszenia.

5) Informacja o wyniku naboru zawierająca imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania wyłonionych kandydatów będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

6) Informacji o naborze udzielają pracownicy Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych, tel. 013 46 52 938/931.

Informacje dodatkowe:

1. Informacje na temat programu „Lokalny Animator Sportu” dostępne są na stronie internetowej MSIT - https://bip.msit.gov.pl/download/2/7320/ProjektLokalnyAnimatorSportu.zip

2. Powiat Sanocki zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku nieuzyskania dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki lub zmiany dotychczasowych warunków dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

3. Wynagrodzenie przysługuje w wysokości 1100 zł brutto miesięcznie, jako wynagrodzenie za wykonaną pracę w liczbie 69 godzin, co stanowić będzie I część wynagrodzenia animatora, wypłacaną przez Powiat Sanocki, natomiast w przypadku otrzymania dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, zostanie podpisana odrębna umowa z operatorem programu na wykonanie pracy w liczbie 69 godzin za wynagrodzeniem 1100 zł brutto miesięcznie (będzie to II część wynagrodzenia).

4. W przypadku nieuzyskania dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki dopuszcza się podpisanie umowy jedynie na część realizowaną przez Powiat (69 godz. w przypadku 1 Animatora na obiekcie lub po 35 godz. w przypadku 2 Animatorów na obiekcie).

Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny

2. Życiorys (CV)

3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadanie uprawnień trenerskich lub instruktorskich

4. Kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe w zakresie organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych, listy referencyjne (jeśli dotyczy),

5. Kserokopie dokumentów poświadczających dodatkowe kwalifikacje (jeśli dotyczy),

6. Załącznik nr 1 – oferta

7. Załącznik nr 2 – oświadczenie kandydata o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

8. Załącznik nr 3 - program działań „Animatora”

Wymagane załączniki należy wypełnić komputerowo.