Modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków dla obrębów: Niebieszczany, Gmina Sanok i Posada Jaćmierska Gmina Zarszyn oraz opracowania numerycznej mapy zasadniczej dla obrębu Posada Jaćmierska, Gmina Zarszyn

Przedmiot zamówienia:

Modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków dla obrębów: Niebieszczany, Gmina Sanok i Posada Jaćmierska Gmina Zarszyn oraz opracowania numerycznej mapy zasadniczej dla obrębu Posada Jaćmierska, Gmina Zarszyn

CPV 71354300-7

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

IN.272.10.2012


1. Zamawiający:

Powiat Sanocki

38-500 Sanok

Rynek 1

Tel. (013) 46 52 900, Fax. (013) 46 52 988

e-mail : zp@powiat-sanok.pl http://www.powiat-sanok.pl

NIP 687-17-86-679 REGON 370440703

Numer postępowania

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

IN.272.10.2012

Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

2. Tryb postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U.z 2010 nr 113 poz.759 z zm. ) zwanej w dalszej części Specyfikacji „ustawą”.

3. Przedmiot zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie robót geodezyjnych dla Powiatu Sanockiego polegających na: modernizacji ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków dla obrębów: Niebieszczany, Gmina Sanok i Posada Jaćmierska Gmina Zarszyn oraz opracowania numerycznej mapy zasadniczej dla obrębu Posada Jaćmierska, Gmina Zarszyn

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: załącznik nr 1 – warunki techniczne, stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji.

CPV 71354300-7

2) Opis części zamówienia:

Zamówienie składa się z następujących części (zadań) opisanych poniżej:

Zadanie nr 1:

Modernizacja operatu ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków obrębu Niebieszczany, Gmina Sanok,

Szczegółowy opis – w załączniku nr 1 warunki techniczne.

Zadanie nr 2:

Modernizacja operatu ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków obrębu Posada Jaćmierska, Gmina Zarszyn oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej dla obrębu Posada Jaćmierska, Gmina Zarszyn.

Szczegółowy opis – w załączniku nr 1 warunki techniczne

Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi za wady na wykonane roboty i opracowania stanowiące przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3) Oferty częściowe

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Liczba części (zadań) – 2.

4) Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

5) Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

6) Informacja o podwykonawcach

Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część prac podwykonawcom, zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych prac.

4. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia:

Zadanie nr 1, Zadanie nr 2, - 15 listopada 2012 r.

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988