Modernizacja dachu wielospadowego w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzu IN.272.1.36.2016 UNIEWAŻNIONE

IN.272.1.36.2016 Sanok, dn. 21.10.2016 r.

Zapytanie ofertowe

Powiat Sanocki zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja dachu wielospadowego w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzu, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym oraz zgodnie z przedmiarem robót, STWiOR i dokumentacją techniczną.

CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje:

- roboty rozbiórkowe,

- remont kominów,

- pokrycie dachu wraz z zadaszeniem tarasu oraz bocznego wejścia do budynku blachą na rąbek stojący z orynnowaniem, obróbkami blacharskimi, (kolor grafitowy), śniegołapami na połaci dachu od str. północnej oraz zachodniej,

- wykonanie instalacji odgromowej.

Termin wykonania zamówienia – 23.12.2016 r.

WAŻNE! Załączona dokumentacja techniczna obejmuje szerszy zakres inwestycji, należy wyceniać wyłącznie zakres objęty przedmiarem robót oraz treścią niniejszego zapytania ofertowego.

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem uzyska akceptację Zamawiającego oraz inspektora nadzoru w zakresie proponowanych materiałów budowlanych dostarczając ich próbki, wzorniki, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności.

Wszelkie niejasności dotyczące rozwiązań projektowych Wykonawca samodzielnie wyjaśniać będzie z projektantem w ramach nadzoru autorskiego oraz inspektorem nadzoru.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny podanej w ofercie.

Wymagany okres gwarancji i rękojmi za wady – 36 m-cy.

Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami:

Michał Cyran (Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwo Powiatowe w Sanoku), tel. 13 46 529 29, 942 w godz. 7 30 – 15 30, mail: zp@powiat-sanok.pl

Oferty prosimy składać na formularzu ofertowym w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 31.10.2016 r. do godziny 08.50 z opisem na kopercie - Oferta na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja dachu wielospadowego w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzu.

Miejsce składania ofert – biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.10.2016 r. o godz. 09.00 w pok. Nr 57, otwarcie ofert jest jawne.

Kryterium oceny ofert będzie najniższa cena.

Materiały pochodzące z rozbiórki mające wartość użytkową, stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest składować je w kontenerze na odpady stalowe udostępnionym przez Zamawiającego.

Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy uproszczony.

Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty i podpisania umowy.

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988