Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Sanockiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu przez okres 4 lat IN.272.1.2015

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Sanockiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu przez okres 4 lat.

IN.272.1.2015

CPV 66110000-4 Usługi bankowe

Powiat Sanocki

38-500 Sanok

Rynek 1

Tel. (013) 46 52 900, Fax. (013) 46 52 988

e-mail : zp@powiat-sanok.pl http://www.powiat-sanok.pl

NIP 687-17-86-679 REGON 370440703

Rozdział II. Opis przedmiotu zamówienia:


Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Sanockiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu przez okres 4 lat.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- otwarcie i prowadzenie oraz sporządzanie wyciągów bankowych do następujących rachunków:

a) rachunków bieżących budżetu Powiatu, Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych. Wykaz jednostek objętych obsługą bankową zawiera załącznik Nr 4 do SIWZ.

b) rachunków pomocniczych do wymienionych rachunków bieżących, w tym możliwość prowadzenia rachunków walutowych;

Otwieranie rachunków bankowych, poza tymi o których mowa w czynnościach przygotowawczych do realizacji bankowej obsługi Powiatu, będzie następowało nie później niż następnego dnia roboczego po dniu złożenia przez Zamawiającego wniosku o otwarcie rachunku bankowego.

- realizowanie poleceń przelewu w formie papierowej i elektronicznej,

Udzielanie na hasło osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji telefonicznych

o stanie na rachunkach i wszelkich operacjach poprzedniego dnia, jeżeli jednostka nie wdroży systemu elektronicznego;

- wpłaty i wypłaty gotówki;

- przyjmowanie środków na lokaty;

- przechowywanie środków pieniężnych na oprocentowanych rachunkach bieżących i pomocniczych. Oprocentowanie zgromadzonych środków następować będzie według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym wyliczonej według formuły WIBID dla okresu 1 – miesięcznego x mnożnik (z oferty). Zmiana oprocentowania następować będzie w miesięcznych okresach kalendarzowych i obowiązywać od pierwszego roboczego dnia każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego. Do ustalenia stopy oprocentowania stosowana będzie stawka WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca poprzedzającego zmianę,

- środki pieniężne zgromadzone na rachunku bieżącym głównym Powiatu po przekroczeniu salda bieżącego w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) lokowane będą na jednodniowych lokatach Overnight i oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wyliczonej według formuły: stopa WIBID ON x mnożnik z oferty.

- potwierdzanie stanu salda dokonywanych operacji finansowych na każdy dzień roboczy na wszystkich rachunkach bieżących i pomocniczych (wyciągi bankowe elektroniczne i papierowe z ustaleniem salda i dokładnego opisu dokonanej operacji);

- uznawanie i obciążanie rachunków w dniu operacji;

- naliczanie i kapitalizacja odsetek dokonywana w okresach miesięcznych ostatniego dnia miesiąca;

- usługę „wyzerowania” wskazanych rachunków bieżących Starostwa, polegającą na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach bieżących Starostwa;

- zapewnienie Zamawiającemu w pełni funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej wraz z odpowiednim oprogramowaniem;

- umożliwienie stosowania podpisu elektronicznego w ramach systemu bankowości elektronicznej;

- zapewnienie wsparcia merytorycznego i technicznego dla Zamawiającego;

- uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości określonej upoważnieniem w Uchwale budżetowej, należy przyjąć kwotę 4.000.000,00 zł. w każdym roku.

Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji za:

- wydawanie i użytkowanie kart płatniczych;

- druki czeków gotówkowych,

- złożone depozyty;

- zaświadczenia i opinie bankowe;

- szkolenie, eksploatację i serwis elektronicznej obsługi rachunków typu Home Banking;

- przelewy dokonywane wewnątrz banku Wykonawcy;

- od wpłat gotówki Zamawiającego, petentów oraz inkasentów podatków i opłat na rachunki bieżące i pomocnicze;

- wypłaty gotówki przez Zamawiającego z rachunków bieżących i pomocniczych;

- wyciągi bankowe w formie elektronicznej i papierowej;

- uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości określonej upoważnieniem w Uchwale budżetowej;

- niewykorzystany limit kredytu obrotowego;

- aneks do umowy o kredyt obrotowy.

W zakres bieżącej obsługi bankowej wchodzi świadczenie usług i wykonywanie czynności:

1. Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych, rachunków funduszy celowych Powiatu Sanockiego, Starostwa oraz jednostek organizacyjnych, na których gromadzone są wpłaty i z których dokonywane są wypłaty środków.

2. Możliwość otwierania w trakcie trwania umowy rachunków pomocniczych na wniosek Powiatu, Starostwa oraz jednostek organizacyjnych.

3. Realizacja operacji bankowych we wszystkich trybach (zwykłym, pilnym, ekspresowym) i systemach ( ELIXIR, SORBNET, SWIFFT, SEPA i innych) - Bank zapewni czas transferu środków finansowych według zasad obowiązujących w tych systemach, w tym w szczególności przelewów krajowych i zagranicznych (elektronicznych i papierowych) oraz wpłat i wypłat gotówkowych z rachunków, bez pobierania opłat i prowizji w wybranych oddziałach i filiach banku.

4. Możliwość dokonywania automatycznych przelewów na wskazane rachunki.

5. Bezpłatne wydawanie i użytkowanie kart płatniczych.

6. Wydawanie książeczek czekowych, kart płatniczych na wniosek Zamawiającego bez dodatkowych opłat.

7. Bank nie będzie pobierał prowizji i opłat z tytułu wpłat dokonywanych w Oddziałach Banku przez osoby trzecie dokonujące wpłat na rachunki bankowe Powiatu Sanockiego, Starostwa oraz jednostek organizacyjnych.

8. Realizowanie zleceń stałych, bez pobierania żadnych opłat i prowizji.

9. Środki zgromadzone na rachunkach walutowych podlegać będą oprocentowaniu, Bank nie może zaoferować oprocentowania mniej korzystnego niż oprocentowanie rachunków walutowych, jakie oferuje klientom korporacyjnym.

10. Zapewnienie w pełni funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej wraz z odpowiednim oprogramowaniem, umożliwiającym zastosowanie podpisu elektronicznego,

w tym:

a) autoryzację transakcji przez osoby uprawnione;

b) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych;

c) jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie (system wielostanowiskowy);

d) dokonywanie przelewów krajowych i zagranicznych - także z datą przyszłą, pozwalając na jednorazowe wysłanie grupy przelewów w okresie rozliczeniowym (np. płatności wobec ZUS, US);

e) usuwanie, przeglądanie i modyfikację przelewów przed wysłaniem ich do Banku;

f) umożliwienie grupowania przelewów w paczki przy korzystaniu z usług aktywnych (np. podpisanie zestawu przelewów przed wysyłką ich do Banku);

g) tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych;

h) umożliwienie nadawania przez administratora Zamawiającego poszczególnym użytkownikom systemu zróżnicowanego poziomu uprawnień; to jest, co najmniej, do ściśle określonych rachunków oraz do ściśle określonych operacji na nich (podgląd, tworzenie, aktualizacja, kasowanie i autoryzacja);

zapewnienie automatycznego blokowania konta użytkownika po trzech nieudanych próbach logowania i jego odblokowania przez administratora Banku na telefon;

i) informowanie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez Bank);

11. Udostępnienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Powiatu w wysokości określonej upoważnieniem w Uchwale budżetowej:

a) w każdym roku kalendarzowym obowiązywania umowy postawiony do dyspozycji w ciągu 5 dni od daty podpisania aneksu dotyczącego uruchomienia kredytu;

b) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego poprzedzającego zmianę oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym powiększona o marżę Banku (z oferty). Zmiana oprocentowani następować będzie w okresach miesięcznych tj. od pierwszego dnia roboczego kolejnego miesiąca;

c) kredyt krótkoterminowy udzielony zostanie bez prowizji i opłat, jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu;

d) limit kredytu krótkoterminowego wynikający z umowy lub aneksu będzie w dyspozycji Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy lub aneksu, kredyt będzie uruchamiany w dowolnej wysokości bez wcześniejszej konieczności zawiadamiania o zamiarze uruchomienia (bank nie będzie pobierał prowizji i opłat od niewykorzystanego kredytu tj. od postawionej do dyspozycji i niewykorzystanej kwoty kredytu);

e) do naliczania odsetek założono, iż miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok 360 dni;

f) odsetki od wykorzystanego kredytu krótkoterminowego płatne będą w ostatnim dniu kalendarzowym danego miesiąca i pobierane z rachunku bieżącego budżetu Powiatu;

g) odsetki na koniec danego roku będą pobierane ostatniego dnia roboczego danego roku, nie później niż 31 grudnia, a w ostatnim roku obowiązywania umowy - ostatniego dnia obowiązywania umowy.

12. Nieodpłatne świadczenie usług w zakresie elektronicznej obsługi bankowej :

a) udostępnienie systemu wg. harmonogramu uzgodnionego z Zamawiającym;

b) dostarczenie i zainstalowanie, we współpracy z Zamawiającym, na własny koszt i konserwowanie w okresie trwania umowy odpowiedniej ilości dodatkowych urządzeń takich jak np. tokeny, karty podpisu elektronicznego, czytniki kart czy inne wyposażenie komputerowe potrzebne dla bezpiecznej pracy systemu przy korzystaniu z usług aktywnych (np. realizacja przelewów);

c) przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu, który umożliwi bezpieczne wdrożenie systemu i zapewni jego sprawne funkcjonowanie od pierwszego dnia obowiązywania umowy jak również szkolenia w przypadku aktualizacji programu;

d) zapewnienie wsparcia/pomocy technicznej w godzinach pracy Zamawiającego;

e) zapewnienie dostępu do infolinii Banku;

f) zapewnienie alternatywnego realizowania przelewów elektronicznych przygotowanych przez systemy informatyczne w razie awarii sieci komputerowej wykluczającej możliwość standardowego wykorzystania kanału elektronicznego wykorzystywanego przez system bankowości elektronicznej (np. możliwość przygotowania nośnika danych i jego fizyczne dostarczenie do dowolnego oddziału Banku);

g) pokrycie przez Bank strat Zamawiającego z tytułu dopuszczenia przez system do zrealizowania transakcji nieautoryzowanych /niewłaściwie autoryzowanych (np. ponad limit, przez nieuprawnionego użytkownika) przy czym Zamawiający zobowiązany jest zabezpieczyć stacje robocze, nośniki kluczy podpisów elektronicznych, hasła i wszelki kody identyfikacyjne w sposób uniemożliwiający przechwycenie ich przez osoby nieuprawnione;

h) przekazania Zamawiającemu w terminie nie później niż 14 dni po zakończeniu realizacji umowy, baz danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słownik z danymi

wprowadzonymi przez Zamawiającego (w tym min. rachunki kontrahentów i dane teleadresowe), w formacie uzgodnionym.

13. Potwierdzenie stanu salda na każdy dzień oraz operacji w zakresie poszczególnych wpływów i wypływów na prowadzonych rachunkach bankowych.

14. Bank zapewni generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych, jako zestawienia operacji przeprowadzonych na poszczególnych rachunkach bankowych. Wygenerowanie wyciągów

w formie pliku elektronicznego w formacie PDF z opcją do wydruku oraz w formacie MT940 lub w postaci pliku tekstowego o innym formacie uzgodnionym z Zamawiającym najpóźniej do godziny 10.00 następnego dnia roboczego. Dodatkowo Bank ma obowiązek drukować i przekazywać wyciągi w formie papierowej.

a) wyciągi bankowe będą zawierały wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności;

b) przekazane wyciągi bankowe muszą zawierać informacje tożsame z danymi umieszczonymi w systemie;

c) wyciąg bankowy musi zawierać pełną nazwę rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacz rachunku, informację o przeprowadzonych wpłatach, wypłatach, numer rachunku beneficjenta, zleceniodawcy i jego pełną nazwę, pełny tytuł płatności, datę realizacji transakcji, kurs jaki był zastosowany w przypadku operacji zagranicznych, informacje na temat otrzymanego kredytu, założonych lokat, kwotach i okresach naliczonych odsetek,

d) na żądanie Zamawiającego poprzez złożenie drogą elektroniczną zlecenia, Bank zobowiązany będzie przekazać w terminie dwóch dni od dały przekazania zlecenia informację z dokładnością co do godziny i minuty dokonania wpłaty przez kontrahenta.

15. Obsługę Zamawiającego we własnych oddziałach/filiach Banku:

a) minimum jeden oddział/filia do obsługi Zamawiającego w granicach administracyjnych Miasta Sanoka;

b) obsługa Zamawiającego poza kolejnością po wcześniejszym uzgodnieniu takiej potrzeby z Bankiem we wskazanych kasach.

c) Bank obowiązany jest zapewnić, aby obsługująca go placówka/i Banku zlokalizowana/e w granicach administracyjnych Miasta Sanoka realizowały płatności dokonywane przez Zamawiającego oraz płatności na rzecz Zamawiającego przez kontrahentów bez opłat prowizji.

16. Obsługa płatności masowych:

a) zapewnienie dostępności usługi identyfikacji kontrahentów poprzez umieszczenie indywidualnych oznaczeń w numerze rachunku o charakterze wirtualnym związanym z numerem rachunku rzeczywistego określonego przez zamawiającego;

b) zastosowany system identyfikacji musi być zgodny ze standardem NRB - identyfikacja zawierać powinna Numer Identyfikacyjny wpłacającego (składający się z co najmniej 8 znaków), przypisany numerowi ewidencyjnemu nadanemu w systemie wewnętrznym Zamawiającego, a także minimum 4-znakowy identyfikator syntetycznego grupowania transakcji w ramach danego konta bankowego;

c) udostępnienie Zamawiającemu wyciągu elektronicznego z płatności masowych

w formacie MT940 lub w postaci pliku tekstowego o innym formacie (uzgodnionym).

Zamawiający informuje, że korzysta z programu księgowego QUORUM 2014 moduł QWANT firmy QNT. Wymagane jest aby system banku współpracował z programem księgowym w zakresie importu danych przelewów.

Do dnia rozpoczęcia realizacji umowy na obsługę bankową Wykonawca musi posiadać oddział, placówkę, filię lub przedstawicielstwo na terenie Miasta Sanoka umożliwiające w szczególności przyjmowanie wpłat, dokonywanie wypłat, przyjmowanie przelewów.

Informacje dodatkowe:

- zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym będzie poddanie się egzekucji bankowej;

- zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji świadczeń pieniężnych;

Ze względu na specyfikę zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku, przedmiot zamówienia w odniesieniu do w/wym. jednostki organizacyjnej obejmuje ponadto:

1) bieżącą obsługę bankową PUP Sanok, w szczególności prowadzenie rachunków rozliczeniowych, rachunków rozliczeniowych funduszy specjalnych i celowych (Fundusz Pracy) z możliwością wyodrębnienia z rachunku bankowego środków pieniężnych przeznaczonych na określone cele (rachunki pomocnicze, subkonta), jak również przeprowadzanie w tym zakresie rozliczeń pieniężnych;

2) dokonywanie wypłat (gotówkowych) zasiłków dla osób bezrobotnych i innych świadczeń, których płatnikiem jest PUP Sanok.

Bieżąca obsługa bankowa PUP Sanok obejmuje następujący zakres:

- otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego, rachunków funduszy specjalnych i celowych;

- otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych (subkonta);

- otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

- otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej działającej przy PUP Sanok;

- dokonywanie wpłat gotówkowych w PLN na rachunek bieżący- 30 szt. średniomiesięcznie;

- dokonywanie wypłat gotówkowych w PLN z rachunku bieżącego - 70 000 zł średniomiesięcznie
- wydawanie blankietów czekowych;

- lokowanie wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych;

- dokonywanie przelewów w obrębie banku (bez opłat);

- dokonywanie przelewów międzybankowych - 1 300 szt. średniomiesięcznie

- realizacja przelewów w systemie elektronicznym wraz z udostępnieniem oprogramowania, serwisem (w tym aktualizacjami programu/ aplikacji), przeszkoleniem (dla wszystkich operatorów systemu wskazanych przez PUP Sanok w zakresie pełnej obsługi systemu w siedzibie Zamawiającego) i instalacją w siedzibie Zamawiającego; Logowanie oraz cała sesja powinny utworzyć bezpieczny kanał komunikacji, zabezpieczony połączeniem szyfrowanym; Dostęp do systemu bankowości elektronicznej ma pracować w systemie operacyjnym z grupy WINDOWS. System bankowości elektronicznej powinien umożliwić w szczególności:

a) uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach, z możliwością ich wydruku;

b)grupowanie zleceń (według rodzaju zlecenia, operacji, osoby wystawiającej);

c) realizację przelewów w formie elektronicznej ze wszystkich rachunków;

d) importowanie poleceń przelewu w formacie ELIXIR;

e) przeniesienie danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez Wykonawcę;

f) archiwizowanie wszystkich danych wprowadzonych do systemu, wykonanych operacji
i sald na rachunkach, przez cały okres korzystania z systemu.

System bankowości elektronicznej Wykonawcy musi gwarantować wysokie bezpieczeństwo systemu, w tym między innymi umożliwiać dokonywanie autoryzacji jednego przelewu przez dwóch operatorów. W grupie operatorów systemu w PUP Sanok, przewiduje się łącznie pięciu operatorów systemu, którzy będą uprawnieni do autoryzacji przelewów. Do autoryzacji przelewów przewiduje się wykorzystywanie generatorów kodów jednorazowych, dopuszcza się tokeny, karty podpisu elektronicznego, czytniki kart czy inne wyposażenie komputerowe potrzebne dla bezpiecznej pracy systemu przy korzystaniu z usług aktywnych (np. realizacja przelewów);

- dokonywanie przelewów w formie papierowej;

- korzystanie z wpływów bieżących;

- sporządzanie wyciągów bankowych w następnym dniu roboczym, spełniających następujące wymogi: winny być sporządzone w formie papierowej i elektronicznej, zawierać między innymi dane jak: nazwę wpłacającego, tytuł płatności, datę obciążenia rachunku bankowego wpłacającego, kwotę; Za dzień roboczy przyjmuje się dni tygodnia, za wyjątkiem sobót i niedziel oraz dni świątecznych ustawowo wolnych od pracy.

Wykonawca nie będzie obciążał klientów Zamawiającego za wpłaty gotówkowe z tytułu nienależnie pobranych świadczeń na konta Zamawiającego;

Wykonawca przyjmie warunek, że transfer środków finansowych będzie odbywał się w ciągu jednego dnia tzn. iż złożone przez Zamawiającego polecenie obciążenia rachunku Zamawiającego (polecenie przelewu) ma być realizowane przez Bank w najbliższej wychodzącej sesji ELIXIR tego Banku (czyli z reguły w tym samym dniu, w którym nastąpiło polecenie obciążenia rachunku Zamawiającego). Jednocześnie Zamawiający oczekuje, że jeżeli złoży dyspozycję przelewu do godz. 14:00 danego dnia, to uznanie rachunku, na który kierowany jest przelew nastąpi nie później niż do końca najbliższego dnia roboczego następującego po dniu złożenia takiej dyspozycji.

Ponadto:

1) Wykonawca musi zapewnić wypłatę świadczeń (w obrocie gotówkowym) w co najmniej jednym wydzielonym punkcie kasowym, wyłącznie przeznaczonym do wypłaty świadczeń, których płatnikiem jest PUP Sanok (głównie zasiłki dla osób bezrobotnych), zlokalizowanym na terenie miasta Sanoka (dopuszcza się odrębny punkt kasowy w oddziale, placówce banku, itp.), czynnym we wszystkie dni robocze w godzinach co najmniej od 10:00 – 14:00. (wskazane jest, aby ww. był w dobrze dostępnym komunikacyjnie miejscu, jak najbliżej siedziby PUP Sanok) – w celach dowodowych Wykonawca sporządzi i załączy do oferty wykaz punktów kasowych wytypowanych do wypłaty świadczeń gotówkowych, o których mowa wyżej; Ponadto w wykazie Wykonawca wskaże jedną, dogodną (jak najbliżej siedziby PUP Sanok) lokalizację na terenie miasta Sanoka do bieżącej realizacji zakresu umowy, czynną w dni robocze w godzinach co najmniej od 8:00-17:00, a w szczególności do dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych dokonywanych przez samego Zamawiającego, przekazywania i odbioru przez Zamawiającego imiennych list wypłat zasiłków dla osób bezrobotnych i innych świadczeń, których płatnikiem jest PUP Sanok.

2) Wypłaty świadczeń gotówkowych dla uprawnionych osób odbywać się będą zgodnie z „Regulaminem wypłat zasiłków dla osób bezrobotnych i innych świadczeń, których płatnikiem jest Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku” stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ (Regulamin ten ma stanowić integralną część przyszłej umowy – jako załącznik do niej), w dniach określonych w harmonogramie wypłat, na podstawie imiennych list wypłat (na rzecz osób wskazanych w jej treści), podpisanych przez osoby wymienione na karcie wzorów podpisów jako uprawnione do dysponowania rachunkiem, na ciężar którego mają następować wypłaty. Ww. listy będą przekazane Wykonawcy przez PUP Sanok nie później niż w dniu poprzedzającym te wypłaty, za potwierdzeniem odbioru. Wypłaty dla świadczeniobiorców mają być realizowane z zachowaniem zasad wynikających z przepisów prawa o ochronie danych osobowych. Wypłata gotówkowa zasiłków i innych świadczeń dla osób uprawnionych odbywać się będą w każdym miesiącu przez 4 (cztery) kolejne dni robocze miesiąca oraz w jednym dodatkowym dniu (głównie wypłaty dla osób, które nie pobiorą świadczeń w przewidywanym terminie).

Wykonawca zwraca Zamawiającemu oryginały ww. rozliczonych list, oryginałów dowodów wypłat (wraz z kserokopiami upoważnień, jeżeli takowe były) oraz wykazami niepodjętych świadczeń w następnym dniu roboczym po każdym dniu wypłaty;

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za operacje wykonane niezgodnie z dyspozycją posiadacza rachunku, w tym za wypłatę świadczenia osobom nieuprawnionym; Wykonawca ma prawo odmówić wypłaty świadczenia pieniężnego w przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby zgłaszającej się po wypłatę świadczenia;

4) Prowizja i opłaty są stałe w okresie obowiązywania umowy. Koszty dokonywanych wypłat nie mogą przekroczyć poziomu, o którym mowa w § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy (Dz. U. z 2011 r., Nr 221, poz. 1317).

5) Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłat (w tym abonamentowej) za:

- otwarcie i prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących, pomocniczych ,itp.

- zamknięcie rachunków rozliczeniowych oraz pomocniczych (subkont),

- realizację polecenia przelewu w wersji elektronicznej i papierowej na rachunki prowadzone

przez Wykonawcę,

- potwierdzanie sald na rachunkach,

- wydawanie zaświadczeń, opinii, historii prowadzenia rachunków bankowych, sporządzanie

aneksów itp. związanych z obsługą bankową rachunków a wynikających z uregulowań wewnętrznych banku,

-świadczenie usług bankowości elektronicznej, pozwalających na dostęp do rachunków bankowych w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sieci informatycznej dla PUP Sanok,

- wydawanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi.

6) Naliczanie i dopisywanie odsetek od środków na rachunkach bankowych do salda rachunku będzie dokonywane w okresach rocznych (na koniec danego roku kalendarzowego) lub z chwilą likwidacji rachunku. Dla obliczania odsetek przyjmuje się, ze rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą liczbę dni. Środki zgromadzone na wszystkich rachunkach Zamawiającego oprocentowane są za każdy dzień ich przetrzymywania według salda na rachunku występującego na koniec danego dnia.

7) Prowizje, opłaty, marże wynikające z umowy będą pobierane z rachunku bieżącego.

8) Przeciętna miesięczna wysokość środków zgromadzonych na rachunkach – 1 500 000 zł.

Opis wielkości zamówienia (szacunkowy) – dane średniomiesięczne o wypłatach i wpłatach gotówkowych i bezgotówkowych, liczbie przelewów papierowych, a także przeciętnej miesięcznej wysokości środków zgromadzonych na rachunkach zostały opracowane w oparciu o dane za rok 2013 oraz miesiące styczeń – październik roku 2014, zgodnie z najlepszą wiedzą Zamawiającego. Z uwagi na specyfikę działalności PUP Sanok, w tym uzależnienie ww. wielkości od zmian na lokalnym rynku pracy, które są niemożliwe do przewidzenia wielkości te są szacunkowe i mogą ulegać ilościowo oraz kwotowo znacznym zmianom.

Aktualnie nie przewiduje się korzystania z sald debetowych ani kredytów.

Przewiduje się, że rozliczenia pieniężne gotówkowe będą realizowane w formie wpłaty gotówki lub czekiem gotówkowym. Rozliczenia pieniężne bezgotówkowe realizowane będą w formie polecenia przelewu, polecenia zapłaty lub czekiem rozrachunkowym, ewentualnie kartą płatniczą, o ile została wydana do rachunku (każdorazowo wydanie karty płatniczej wymaga pisemnej zgody Zamawiającego i musi wynikać wprost z umowy).


Rozdział III. Termin wykonania zamówienia:

48 miesięcy (4 lata) od rozpoczęcia obsługi, czas trwania zamówienia – od 30.04.2015 r. do 29.04.2019 r.


1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku). Termin składania ofert upływa w dniu

17.03.2015 r. o godz. 14:00

Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę.

2. Oferty złożone po terminie wyznaczonym nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania.

3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego oferenta więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego oferenta.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.03.2015 r. o godz. 14:30 w siedzibie Zamawiającego (parter, pok. Nr 57)

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988