IN.272.9.2016 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2228 R Poraż – Zagórz w km od 3+020 do 3+401

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.:

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2228 R Poraż – Zagórz w km od 3+020 do 3+401”.

CPV 45233222-1, 45233140-2,

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2228 R Poraż – Zagórz w km od 3+020 do 3+401 która zakresem obejmuje:

- budowę chodnika wraz z wykonaniem zjazdów,

- budowę alternatywnego do istniejącego systemu odwodnienia,

- wykonanie wyszerzenia istniejących pasów jezdni przy nowo budowanym chodniku,

- wykonanie wszystkich prac towarzyszących w związku z budową chodnika oraz nowego systemu odwodnienia,

- wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego,

w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącymi załączniki do niniejszej SIWZ.

Jeśli istnieją roboty, które Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności może przewidzieć na etapie zapoznania się z dokumentacją przetargową, w tym w szczególności z dokumentacją projektową, ale nie objęte przedmiarami robót – Zamawiający nie będzie ich traktował jako roboty dodatkowe a Wykonawca powinien koszt ich wykonania wziąć pod uwagę przy określeniu ceny swej oferty.

Zamawiający wymaga, aby realizować zadanie zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, przepisami wykonawczymi.

Wszelkie niejasności dotyczące rozwiązań projektowych Wykonawca samodzielnie wyjaśniać będzie z projektantem oraz inspektorem nadzoru.

Podane w opisach – w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych nazwy własne, wskazanie na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza w tym przypadku rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu jakościowego, technologicznego i wydajnościowego (lub lepszego) od wskazanego w w/w dokumentach przetargowych. Oznacza to, że oferowane materiały muszą posiadać podstawowe parametry nie gorsze niż wskazania przykładowe w dokumentacji projektowej.

Materiały mające wartość użytkową pochodzące z rozbiórki, stanowią własność Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest składować i przetransportować materiały w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku.

Wymaga się aby osoby, które będą wykonywały wskazane powyżej roboty były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Przed przystąpieniem do realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się przedstawić wykaz osób, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia, a na żądanie Zamawiającego okaże umowy o pracę. Zamawiający może odstąpić od tego wymogu, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie zostały spełnione przesłanki do zatrudnienia tych osób na podstawie stosunku pracy wynikających z kodeksu pracy

Termin wykonania zamówienia:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 30.11.2016 r.

Termin i miejsce składania ofert:

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku). Termin składania ofert upływa w dniu

26.08.2016 r. o godz. 08:30

Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę.

2. Oferty złożone po terminie wyznaczonym nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania.

3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego oferenta więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego oferenta.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.08.2016 r. o godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego (parter, pok. Nr 57)

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988