IN.272.7.2016 Zadanie 1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2205R Czerteż – Strachocina od km 3+213 do 3+406 polegająca na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Kostarowce – etap II” Zadanie 2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2258 R Tarnawa - Hoczew

Zadanie 1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2205R Czerteż – Strachocina od km 3+213 do 3+406 polegająca na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Kostarowce – etap II”

Zadanie 2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2258 R Tarnawa - Hoczew w miejscowości Olchowa od km 1+070 do km 1+496"

IN.272.7.2016

CPV 45233140-2, 45233222-1

Zadanie 1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2205R Czerteż – Strachocina od km 3+213 do 3+406 polegająca na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Kostarowce – etap II” zakresem obejmuje:

- wykonanie poszerzenia jezdni,

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

- montaż barier energochłonnych oraz poręczy,

- ułożenie ścieku drogowego korytkowego,

- wykonanie kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami drogowymi,

- wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącymi załączniki do niniejszej SIWZ.

Zadanie 2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2258 R Tarnawa - Hoczew w miejscowości Olchowa od km 1+070 do km 1+496"

zakresem obejmuje:

- oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni,

- wykonanie nawierzchni jezdni w technologii wielowarstwowej o następującej konstrukcji:

Ø wyrównanie istniejącej nawierzchni warstwą z masy grysowo – żwirowej grubości średnio 3 cm po zagęszczeniu,

Ø wykonanie warstwy podbudowy - warstwa wiążąca z masy mineralno - bitumicznej klińcowo – żwirowej o lepiszczu asfaltowym grubości 3 cm po zagęszczeniu,

Ø warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm po zagęszczeniu,

- miejscową wymianę podbudowy drogi,

- przestawienie kolidującego ogrodzenia,

- usypanie poboczy, w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącymi załączniki do niniejszej SIWZ.

Termin wykonania zamówienia:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie:

- Zadanie 1. do dnia 31.10.2016 r.

- Zadanie 2. do dnia 31.08.2016 r.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku). Termin składania ofert upływa w dniu 23.06.2016 r. o godz. 08:30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.06.2016 r. o godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego (parter, pok. Nr 57)

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988